Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

8. Multidisciplinära konferenser

Slutgiltig diagnos av AML, inklusive korrekt subklassificering och riskstratifiering (se avsnitt 7 Kategorisering och riskgruppering), innebär en sammanvägning av sjukhistoria (tidigare cytostatika- eller strålbehandling, MDS eller MPN), morfologi, immunfenotyp och cytomolekylärgenetiska fynd. Detta kräver väl utvecklade lokala och regionala rutiner för samarbetet mellan kliniska hematologer och involverade diagnostiska specialiteter (framför allt hematopato­logi och klinisk genetik), gärna i form av gemensamma lokala eller regionala ron­der och vid behov med hjälp av telemedicinsk teknik.

Beslutet att genomföra eller avstå från allo-SCT är mycket avgörande och ibland svårt. Beslutet innefattar alltid ett ingående samråd mellan primärt ansvarig he­matolog, patient och transplanterande team.

Vid mer terapiorienterade multidisciplinära konferenser bör patientens kontaktsköterska delta.