Gällande vårdprogram akut myeloisk leukemi (AML)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2016-09-13

Bilaga V

Du har fått diagnosen akut myeloisk leukemi (AML) som är en form av blodcan­cer. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver snabbt insatt behandling med cytostatika (”cellgif­ter”).

I denna skrift får du grundläggande information om den inledande behandlingen av AML. Mer utförlig information om den långsiktiga planeringen kommer du att få av din läkare när svaren på samtliga analyser av ditt benmärgsprov är tillgängliga och vi vet hur du svarat på den allra första cytostatikabehandlingen (se nedan).

Behandling och tidsförlopp

Preliminärt planerar vi att ge dig fyra behandlingar med cellgift med ca fyra veck­ors mellanrum. Behandlingarna ges intravenöst (direkt i blodet) med två typer av cellgift och pågår i regel under 5 dygn. Två–tre veckor efter den första behand­lingen tar vi ett nytt benmärgsprov för att utvärdera effekten.

Vi planerar att du behöver sjukhusvård under hela perioden mellan den första och andra cytostatikabehandlingen. Det är då det händer mest med kroppen, och därför är det viktigt att vi snabbt kan sätta in motåtgärder om du skulle drabbas av kompli­kationer, t.ex. en infektion.

Målet med de inledande 1–2 behandlingarna är att uppnå s.k. komplett remission, vilket betyder att vi inte hittar några leukemiceller vid ett benmärgsprov. Uppnår vi detta första mål kommer vi att ge ytterligare behandling för att minimera risken för återfall, så kallad konsoliderande behandling. Hur denna konsoliderande be­handling ska läggas upp kan vi inte bestämma förrän vi har sett hur du svarat på den första cytostatikakuren. Ett exempel på konsoliderande behandling som passar många patienter, men inte alla, är transplantation med blodbildande stamceller.

Den totala behandlingstiden inklusive återhämtningsperioder spänner över 4–6 månader.

Biverkningar av behandlingen och förebyggande åtgärder

Cellgifterna syftar till att döda leukemicellerna. Det är tyvärr oundvikligt att be­handlingen samtidigt skadar även friska celler i viss utsträckning och bl.a. ger en kraftig men övergående hämning av benmärgen. Denna benmärgshämning med­för en period med lågt blodvärde (Hb) samt lågt antal vita blodkroppar (LPK) och trombocyter (blodplättar; TPK).

Nästan alla patienter drabbas under veckorna närmast efter första cytostatikakuren av trötthet, feber och ökad blödningstendens, t.ex. ytliga hudblödningar.

Tröttheten kan bero på lågt blodvärde (Hb) och det kan bli aktuellt att ge dig blod för att höja blodvärdet. De vita blodkropparna (LPK) är helt nödvändiga för im­munförsvaret. Risken för att få en infektion och därmed feber under och efter cellgiftsbehandlingen är därför stor. Vi sätter ofta in antibiotika i förebyggande syfte, men vid ev. infektion kan kraftigare antibiotikabehandling intravenöst (injektion eller dropp) bli nödvändigt. Trombocyter (blodplättar, TPK), är viktiga för att förebygga blödningar. Det kan bli aktuellt att ge trombocyter för att höja trombocytvärdet.

Under själva cellgiftsbehandlingen kan man bli illamående. Innan cellgiftsbehand­lingen påbörjas kommer du därför att få mediciner som förebygger detta. En del patienter får symtom från slemhinnor i munnen och mag-tarmkanalen såsom sväljningssvårigheter och diarré. Man kan även tappa matlusten. Det är emellertid bra för kroppen om du klarar av att få i dig lite mat eller dryck, om än i små port­ioner. Om det blir nödvändigt kan du få näring intravenöst.

Du kommer att tappa håret inom loppet av några veckor. Det finns möjligheter att få peruk. Håret växer ut igen när behandlingarna är klara.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet under och efter cytostatikabehandlingen vid AML har visats vara viktig för att förbättra livskvaliteten, med positiva effekter både vad gäller mins­kad fatigue (trötthet) och minskat illamående Den fysiska aktivitet när man är som sjukast behöver bara bestå i att man sitter upp i sängen och att man går runt sängen ett par gånger per dag. När man blir bättre är det bra med promenader alternativt cykla på motionscykel.

Fruktbarhet/Fertilitet

Cellgiftsbehandlingen kan leda till sterilitet som är bestående. Män har möjlighet att lämna ett spermaprov som senare kan användas vid så kallad provrörsbefrukt­ning. Detta måste göras innan cellgiftsbehandlingen startar.

För kvinnor som har önskemål om barn är det inte lika enkelt. Vi har i regel inte tid att vänta på att ta ut ägg, eftersom den proceduren kan ta flera veckor. Vi måste tyvärr prioritera att starta med cellgiftsbehandlingen, men du kommer att få träffa en gynekolog som bl.a. kan informera om möjligheterna att i ett senare skede försöka ta ut ägg och frysa ned.

Kvalitetsregister, biobank och kliniska studier

AML är en både komplicerad och ganska ovanlig sjukdom. Vi som har hand om patienter med AML försöker hela tiden att förbättra vården. Som ett led i detta sparar vi uppgifter om din sjukdom för att använda i jämförelser och forskning. Om du inte vill att uppgifter skall registreras, måste du meddela detta, annars blir uppgifter om din sjukdom registrerat i ett nationellt kvalitetsregister, för AML (AML-registret).  Med patientens tillåtelse brukar vi även för framtida forskningsändamål låta frysa ned (”biobanka”) och spara leuke­miceller från benmärg och blod. Du kommer att få särskild skriftlig information om såväl kvalitetsregistret som biobanken.

Under vissa perioder deltar vår klinik i utprovningen av nya läkemedel mot AML. Detta sker under noggrant kontrollerade former i s.k. kliniska studier. Om vi tror att något av de nya läkemedlen skulle vara lämpligt för dig kommer vi att erbjuda dig att delta i en sådan studie. I så fall kommer du att få detaljerad information om vad det innebär.

Ort:                                   

Datum:

Ansvarig läkare: