MENY

Gällande vårdförlopp kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-10-30.

Introduktion

Syfte med standardiserade vårdförlopp

Syftet med standardiserade vårdförlopp är att alla som utreds för cancermisstanke ska uppleva en välorganiserad, helhetsorienterad professionell vård utan onödig väntetid oavsett var i landet patienten söker vård. Det innebär att samtliga steg i processen och samtliga ledtider är beräknade utifrån vad som är värdeskapande tid ur patientens perspektiv, alltså hur många dagar som krävs för att genomföra optimal handläggning och medicinsk behandling, men utan hänsyn till nuvarande organisation och arbetssätt. Vid implementering ansvarar respektive landsting för att skapa en organisation och resurser som möjliggör genomförande. 

Förändringar jämfört med tidigare version

Ändringar fastställda 2018-10-30:

  • Om Maligna lymfom och KLL: Justering av vilka ICD-koder som omfattas av vårdförloppet. Indolenta hudlymfom ska inte ingå.
  • Hantering av återfall: Nationell standardtext tillagd utan ändringar eller förtydliganden.
  • Layout, struktur och standardtexter följer 2018 års mall.

Ändringar fastställda 2016-12-14:

Det standardiserade vårdförloppet för lymfom utökades till att även omfatta diagnosen KLL. Detta innebär tillägg om KLL i kapitel 1 samt 4–8. I kapitel 2 och 3 (som beskriver själva vårdförloppet) finns följande förändringar av betydelse:

Misstanke: Tillägg om undantag vid samtidig lymfocytos > 10 x 109/L vid lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet.

Välgrundad misstanke:

  • Brytpunkten för lymfocytos som välgrundad misstanke ändrad från > 5 x 109/L till > 10 x 109/L
  • Ändrad skrivning vid palpabel mjälte till palpabel mjälte, utan annan förklaring. 

Utredningsförlopp:

  • Block B, tillägg: Eventuellt kompletterande blodprover enligt nationellt vårdprogram för KLL.
  • Block B: Besöket kan ersättas av telefonkontakt vid stark misstanke om icke behandlingskrävande KLL.
  • Nytt block (F): Kompletterande provtagning vid behandlingskrävande KLL.
  • Tabellen resultat–åtgärd justerad för att inkludera KLL.

Terpiakonferens: Tillägg om att patienter med icke behandlingskrävande KLL inte behöver dras på terapikonferens.

Om maligna lymfom och KLL

Det standardiserade vårdförloppet gäller maligna lymfom och KLL, patienter över 18 år samt patienter 16–18 år som vårdas vid vuxenklinik. Indolenta hudlymfom ingår inte. Vårdförloppet innefattar följande koder enligt ICD-10: C81.0–C82.5, 82.7-83.9, 84.4-84.7, 84.9-86.5, 88.0-88.9, samt C91.1, C91.4 och C91.5.

I Sverige diagnostiseras varje år cirka 2 000 vuxna personer med lymfom, vilket motsvarar en incidens av 20 fall per 100 000 invånare och år. Detta innefattar ett 50‑tal skilda sjukdomar, med vitt skilda sjukdomspresentationer, förlopp och prognos.

Varje år diagnostiseras cirka 500 personer med KLL. Vid diagnosen är cirka 85 procent av patienterna i ett tidigt och icke behandlingskrävande skede av sjukdomen. Överlevnad är starkt kopplad till ålder, kön och behandlingsbehov. Den relativa femårsöverlevnaden för patienter som fått diagnosen KLL vid en ålder yngre än 65 år är 92 procent. För gruppen 65 år och äldre är den 73 procent. 

Flödesschema för vårdförloppet