MENY

Gällande vårdförlopp lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-11-21

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande kan föranleda misstanke:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning*
 • palpabel mjälte
 • feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
 • oavsiktlig viktnedgång
 • uttalade nattsvettningar.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Vid klinisk misstanke om lymfom eller KLL, t.ex. vid ovanstående symtom, ska följande kontrolleras:

 • blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår. 

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • en eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring*
 • palpabel mjälte, utan annan förklaring
 • lymfocytos i differentialräkning (> 10 x 109/L)
 • M-komponent IgM > 10 g/l
 • misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning.

* Lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer om inte patienten samtidigt har lymfocytos > 10 x 109/L.

Remiss till utredning vid välgrundad misstanke

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt
  • vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd
  • symtomduration
  • allmäntillstånd och övriga sjukdomar
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar ska informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.