MENY

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

Kvalitetsindikator Målnivå
Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret

≥ 95 %

Anmälningsblanketter inrapporterade i registret 3 månader efter diagnosdatum

≥ 80 %

Tider från remissbeslut till behandlingsstart

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom

Andel patienter i kliniska studier avseende primärbehandling

≥ 10 % av patienterna

Riktlinjer åtföljda avseende primärbehandling för patienter < 70 år

≥ 95 %

Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska lymfomgruppen.