MENY

Gällande vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-12-07

23. Vårdprogramgruppen

23.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

23.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

 • Lena Brandefors, ordförande Överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, Luleå, RCC Norr
 • Monica Sender Överläkare, Avd. för hematologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Kourosh Lotfi, docent Överläkare, Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, RCC Sydöst
 • Elena Holm Överläkare, VO hematologi onkologi och strålningsfysik, SUS, RCC Syd
 • Magnus Svensson Överläkare, Medicinkliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna, RCC Uppsala-Örebro
 • Kristina Sonnevi Överläkare, Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Birgitta Sander, professor Överläkare, Patologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Maria Haapalahti Leg. sjuksköterska, Hematologisk dagvård, Sunderby sjukhus, Luleå, RCC Norr
 • Susanne Öhrn Patientrepresentant, RCC Stockholm-Gotland

23.3 Jäv och andra bindningar

Lena Brandefors har varit nationell huvudprövare i klinisk studie ECWM-1. Monica Sender har arvoderade uppdrag åt Baxalta och Abbvie. Övriga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har inga pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro.

23.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Lena Brandefors till vårdprogramgruppens ordförande. 

I en första remissrunda har profession och patientföreningar fått lämna synpunkter på vårdprogrammets innehåll: 

 • Blodcancerförbundet
 • Hematologisjuksköterskornas organisation (HEMSIS)
 • Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
 • Nätverksgruppen för cancerrehabilitering
 • Regionala kontaktpersoner på respektive RCC
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Skandionkliniken
 • Svensk Förening för allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk Förening för hematologis (SFH:s) styrelse 
 • Svensk Förening för medicinsk genetik (SFMG)
 • Svensk Förening för medicinsk radiologi (SFMR)
 • Svensk Förening för palliativ medicin (SFPM) 
 • Svensk förening för patologi – hematopatologsektionen
 • Svensk Förening för nuklearmedicin
 • Svensk Onkologisk förenings (SOF:s) styrelse
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Benmärgstransplantationsgruppen (SBMT)
 • Svenska Lymfomgruppen (SLG)
 • Svenska Läkaresällskapet

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd och publicerats på RCC:s respektive SLG:s och SFH:s webbplatser.