Patientöversikt bröstcancer

Patientöversikt på INCA-plattformen (IPÖ) för bröstcancer möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patientens vård och behandling. Informationen i patientöversikten kan även användas för utveckling av vården, inom forskning och som beslutsunderlag för att främja jämlik vård.

Så används patientöversikten

En patientöversikt är ett IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt, och används tillsammans med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten. Det ger snabbt en översikt av patientens historik och situation.

Patientöversikter i cancervården

Patientöversiktens delar

Patientöversikterna är uppbyggd med olika moduler. Modulerna visas som flikar i systemet. Vissa flikar är tillgängliga i samtliga diagnosers patientöversikt, medans andra endast är tillgängliga för en specifik diagnos.

Följande flikar är tillgängliga för bröstcancer

Översikt: Här visas en sammanfattning av informationen från de andra flikarna. I den grafiska delen av översikten visas datum för viktiga händelser, provvärden och undersökningar längs en tidslinje.

Kontakt: Här registreras kontakter med patienten (besök, telefon eller övrigt).

Strålbehandling: Här registreras givna strålbehandlingar.

Studier: Om patienten deltar i en studie registreras det i denna flik.

Inställningar/Urval: Här anges om registrering av patientens behandlingar är komplett eller ej.

Datarättigheter: Här görs inställningar om användarens vårdrelation till patienten och om huruvida patienten har samtyckt till sammanhållen journalföring.

Läkemedel: Här registreras patientens läkemedelsbehandlingar, samt om de har satts ut, även utsättningsorsak.

Basdata: Här visas uppgifter från det lokala vårddokumentationsregistret. Observera att information som visas under Basdata inte kan ändras.

Bilddiagnostik: Här registreras resultatet av patientens utförda bilddiagnostik.

Lokalstatus: Här registreras klinisk bedömning av tumör och/eller metastas.

Patologi: Här registreras patologiuppgifter.

Labprov: Här registreras provsvar.

Kirurgi: Här registreras uppgifter om genomförda operationer.

Recidivrapportering: Här registreras uppgifter om lokoregionala recidiv och första fjärrmetastas.

Utveckling, test och införande

Utvecklingen av patientöversikten för bröstcancer drivs av en nationell arbetsgrupp, som leds av Maria Ekholm, överläkare onkologi, med Dr, vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Arbetsgruppen ansvarar för att ta fram kravspecifikation för patientöversikten, med utgångspunkt i den generiska modellen.

Under 2020 pågår uppstart och implementering av patientöversikt bröstcancer. Är du intresserad av att veta mer eller få möjlighet att använda patientöversikten på din klinik kan du kontakta koordinatorn för bröstcancer, Ida Spång Rosén.