MENY

Gällande vårdförlopp livmoderhalscancer

Fastställt av RCC i samverkan 2019-12-10

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Patientgrupp

Från Till Tid
Kirurgi

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

28 kalender-dagar

Strålbehandling, läkemedelsbehandling eller kombinerad strål- och läkemedels-behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling 

32 kalender-dagar

Icke tumörspecifik, palliativ, symtomlindrande behandling

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling (sammanfaller med behandlings-beslut)

18kalender-dagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Start av första behandling kan innebära kirurgi, strålbehandling, läkemedelsbehandling, kombinerad strål- och läkemedelsbehandling eller icke tumörspecifik, palliativ, symtomlindrande behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst (filterfunktion)

3 kalender-dagar

Remissankomst (filterfunktion)

Besök hos gynekolog (filterfunktion)

7 kalender-dagar

Besök hos gynekolog (filterfunktion)

Beslut välgrundad misstanke

0 – 7* kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen 1 kalender-dag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Block B
(första besök i specialiserad vård)

10 kalender-dagar 

Block B

Behandlingsbeslut (block D)

7 kalenderdagar

Behandlingsbeslut (block D)

Start av första behandling, kirurgi

10 kalender-dagar

Behandlingsbeslut (block D)

Start av första behandling, onkologisk 14 kalender-dagar

*7 kalenderdagar gäller när biopsisvar krävs för välgrundad misstanke. Krävs konisering för att verifiera välgrundad misstanke behövs ytterligare upp till 14 kalenderdagar.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer”.

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen livmoderhalscancer.

Andel patienter av de som fått diagnosen livmoderhalscancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator Målvärde

5-årsöverlevnad vid cancersjukdom

 

Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister

 

Deltagande (inkluderad) i strukturerad behandlingsstudie

 

Bedömning vid multidisciplinära konferenser

 

Fullständigt, strukturerat PAD-svar efter operation