MENY

Gällande vårdförlopp livmoderhalscancer

Fastställt av RCC i samverkan 2019-12-10

Ingång till standardiserat vårdförlopp

Misstanke

Följande ska föranleda misstanke:

 • kontaktblödningar (t.ex. blödning vid samlag) 
 • postmenopausal blödning
 • upprepade blödningar under graviditet utan obstetrisk orsak
 • ihållande, vattniga flytningar
 • uni- eller bilateral hydronefros utan annan rimlig förklaring
 • bilddiagnostiskt fynd talande för livmoderhalscancer
 • synliga förändringar på livmoderhalsen som föranleder misstanke om cancer.

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekologisk undersökning (filterfunktion) enligt nedan. Gynekolog som misstänker cancer genomför direkt undersökningarna som beskrivs i filterfunktion.

Screeningfynd som föranleder misstanke men inte välgrundad misstanke ska hanteras inom screeningprogrammet, se nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention.

Remiss till filterfunktion

Remissen ska innehålla följande:

 • anamnes, ange särskilt 
  • screeninghistorik, om tillgängligt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • ev. företagen utredning
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Filterfunktion

Filterfunktionen utförs av gynekolog. Följande ska utföras:

 • gynekologisk undersökning, ev. kolposkopi
 • vaginalt ultraljud
 • cytologi 
 • biopsi vid synlig förändring med snabbsvar
 • vid klinisk misstanke:
  • blodprov för kreatinin och Hb
  • längd och vikt.

Om den gynekologiska undersökningen visar en synlig tumör på livmoderhalsen ska biopsier tas och SVF startas utan att PAD-svaret inväntats.

Om undersökningen ger misstanke om cancer ska biopsi tas och gynekologen ansvarar för att bevaka PAD-svaret och starta SVF om svaret ger välgrundad misstanke.

Välgrundad misstanke – kriterier för start av utredning enligt standardiserat vårdförlopp

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • stark klinisk misstanke om livmoderhalscancer vid gynekologisk undersökning, t.ex. synlig tumör på livmoderhalsen
 • histopatologiskt fynd av livmoderhalscancer.

För instruktioner kring handläggning av välgrundad misstanke inom screeningsprogrammet, se Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention.

Remiss vid välgrundad misstanke

Remissen vid välgrundad misstanke ska ställas till regional enhet för gynekologisk cancer och ska innehålla 

 • anamnes, ange särskilt
  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • screeninghistorik, om tillgängligt
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • kreatinin och Hb
  • längd och vikt
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedelsöverkänslighet
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer).

Kommunikation och delaktighet

Den som remitterar till utredning (vid välgrundad misstanke) ska informera patienten om 

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon 
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • vid stadium IA1: utredningen inleds med eftergranskning av PAD; den kan innebära att ingen ytterligare utredning krävs.  

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Informationen ska ges vid ett fysiskt möte om man inte kommit överens om annat.