MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

9. Multidisciplinär konferens

MDK (multidisciplinär konferens) är ett forum för multidisciplinär diskussion om diagnostik och behandling för cancerpatienter, som en del av det multidisciplinära omhändertagande som numera anses som standard för i princip alla cancersjukdomar. Diskussion på MDK har visats påverka både patienters överlevnad och nöjdhet i positiv riktning, och den gemensamt föreslagna behandlingsplanen får högt genomslag i vilka behandlingar patienterna faktiskt får. Konferenserna är också viktiga för kommunikation och samarbete mellan de olika involverade disciplinerna och yrkesgrupperna (29, 42-46). Det är ett utmärkt tillfälle för undervisning och upprätthållande av kompetens.

MDK för patienter med tumörer i hjärna och ryggmärg benämns på olika sätt, t.ex. neuroonkologrond och tumörrond. För en välfungerande konferens bör neurokirurger, onkologer, neurologer, neuroradiologer, neuropatologer och kontaktsjuksköterskor delta. Det ska finnas möjlighet att visa relevant neuroradiologiskt och om möjligt neuropatologiskt underlag. Det är viktigt för granskningsmomentet att en adekvat remiss med aktuell klinisk status, samsjuklighet, befintlig relevant radiologisk diagnostik och ursprungligt röntgenutlåtande samt frågeställning anländer i god tid före konferensen. Konferensen bör äga rum varje vecka för att inte medföra onödig fördröjning i omhändertagandet av patienten. Videokonferenser ger möjlighet även för deltagande från kliniker utanför universitetssjukhusen.

För optimalt omhändertagande rekommenderas att samtliga patienter diskuteras på MDK postoperativt inför ställningstagande till postoperativ behandling samt även preoperativt, särskilt om det finns tveksamhet till om eller hur patienten ska opereras, eller om ytterligare utredning krävs. Patienter bör också diskuteras vid progress eller recidiv.

MDK är dessutom ett forum för ny medicinsk bedömning/second opinion.

9.1 Ny medicinsk bedömning – second opinion

Enligt patientlagen 8 kapitlet 1 § har en patient med allvarlig sjukdom rätt att få en ny medicinsk bedömning gjord hos annan vårdgivare. 

Detta sägs i lagen (SFS 2014:821):

  • 7 kap. Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel

”1 § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska patienten få möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Patienten ska få den valda behandlingen, om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”

  • 8 kap. Ny medicinsk bedömning

”1 § En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning.

Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om

    1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och
    2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.”
  • 9 kap. Val av utförare

”1 § En patient som omfattas av ett landstings ansvar för hälso- och sjukvård ska inom eller utom detta landsting få möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen vård.”

Det är här viktigt att skilja på vad lagen säger om ny medicinsk bedömning och vad vi i dagligt tal kallar ”second opinion”. Second opinion kan ibland vara att läkaren rådfrågar en kollega på den egna enheten eller en annan enhet. Det kan också vara att flera specialister deltar i bedömningen av en patient i t.ex. multidisciplinära ronder. 

Även om de legala förutsättningarna inte är helt uppfyllda, är det ändå möjligt för sjukvården att erbjuda patienter en ny medicinsk bedömning. Det är viktigt att sjukvården är lyhörd för att patienter som står inför svåra val kan behöva diskutera med ytterligare en läkare. Detta gäller särskilt i de fall där läkaren bedömer att det inte längre finns en botande behandling, eller där den föreslagna behandlingen är riskfylld. 

Vårdprogramgruppen anser att man för patienter med gliom bör vara generös med att tillmötesgå önskan om second opinion. Patienten har rätt att få konsultera en offentlig vårdgivare var som helst i landet. Specialistvårdsremiss kan krävas. 

Vid second opinion bör patienten tas upp på MDK och får då en bred ny medicinsk bedömning. Skriv en remiss till MDK, ange second opinion som frågeställning och skicka med radiologiskt underlag samt fullständigt kliniskt underlag inklusive aktuell status. Man bör även ange om patienten också ska få en besökstid i samband med bedömningen. 

För kontaktvägar, se bilaga 5.