MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år. Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom togs fram 2013. Den senaste reviderade versionen av vårdprogrammet fastställdes i april 2019.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Samtliga bilagor är uppdaterade i maj 2018.

Bilaga 1 Familjärt melanom (pdf)
Bilaga 2 Kliniska fall med dermatoskopi (pdf)
Bilaga 3 Melanom hos äldre (pdf)
Bilaga 4 Mukosala melanom (pdf)
Bilaga 5 Ögonmelanom (pdf)
Bilaga 6 Kvalitetsbilaga för patologi - KVAST (pdf)

Ändringar jämfört med senaste versionen

Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

 • Adjuvant (postoperativ) behandling med checkpointhämmare i monoterapi rekommenderas för patienter med stadium IIIb-d sjukdom och kan övervägas vid stadium IIIa.
 • Vid BRAF-muterat melanom rekommenderas adjuvant behandling antingen med BRAF-hämmarna dabrafenib och trametinib i kombination, eller adjuvant behandling med checkpointhämmare i monoterapi för samma patientgrupper.
 • Den adjuvanta behandlingen pågår 12 månader och ska påbörjas inom 12 veckor efter operationen.
 • Det rekommenderas att behandling med ipilimumab och nivolumab i kombination bör övervägas vid metastaserat mukosalt melanom eller vid metastaserat ögonmelanom.
 • Behandling med imatinib kan vara ett behandlingsalternativ vid metastaserat melanom med c-kit mutation.
 • Ett förtydligande har gjorts avseende centralisering av lymfkörtelkirurgin.

Handläggning av patienter med melanom sker ofta i nära samarbete mellan flera specialiteter som alla bör vara delaktiga i hela vårdkedjan.

Diagnostisk excision av misstänkta hudmelanom för diagnos kan ske inom primärvården, men gärna efter konsultation med dermatolog via teledermatoskopiremiss. Patienten bör omgående remitteras till specialistklinik för bedömning och operation om diagnostisk excision inte är möjlig vid den sjukvårdsenhet där misstanke om hudmelanom väcks.

Utvidgad excision +/- portvaktskörtelundersökning bör ske inom specialistvården. Inguinala och iliakala utrymningar bör övervägas för centralisering åtminstone till regional nivå. Isolerad hyperterm infusion/perfusion är centraliserad till en vårdgivare.

Den histopatologiska bedömningen av primärtumör och lymfkörtlar bör ske av melanominriktad patolog. Avancerad behandling av metastaserat melanom bör bedrivas vid specialiserade kliniker där även möjlighet att ingå i kliniska behandlingsstudier finns.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional medicinsk riktlinje malignt melanom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje malignt melanom 2015 (pdf)


Faktaägare: Hanna Eriksson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 17 maj 2019

Regional faktaägare: Olle Larkö, regional processägare hudcancer, dermatolog
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 30 december 2019