MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sedan 2012 finns ett nationellt vårdprogram för levercellscancer, som är den vanligaste formen av primär levercancer. Det nationella vårdprogrammet för gallblåsa och gallvägar fastställdes i september 2019.

Levercellscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

 • prevention
 • diagnos
 • leverfunktionsmätning
 • behandling
 • understödjande vård

Gallblåse- och gallvägscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

Det nya vårdprogrammet har utarbetats utifrån patienters och närståendes upplevelse av vården enligt metoden Experience-based co-design.

Rapport om patienters- och närståendes upplevelser (pdf, nytt fönster)

Ett HTA-arbete (systematisk granskning av vetenskaplig litteratur för att ta reda på vilken evidens som finns) om kirurgisk behandling av gallblåsecancer har genomförts som en del i vårdprogramarbetet. Arbetet har publicerats som en separat rapport via HTA-centrum Sahlgrenska. 

Ta del av rapporten här. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala medicinska riktlinjer levercellscancer och gallblåse- och gallvägscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje levercellscancer

Regional medicinsk riktlinje levercellscancer (pdf)

Regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer

Regional medicinsk riktlinje gallblåse- och gallvägscancer (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 12 september 2019

Regional faktaägare: Magnus Rizell, regional processägare, leverkirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 12 september 2019