MENY

Gällande vårdprogram gallvägs- och gallblåsecancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-01-16

3. Epidemiologi och etiologi

Sammanfattning

Sammanfattning

Intrahepatisk och perihilär gallgångscancer står tillsammans med gallblåsecancer för 6 promille av alla nya cancerfall i Sverige, och drabbar till 95 % personer äldre än 50 år. 

Specifika riskfaktorer för dessa cancerformer finns.

3.1 Gallgångscancer

3.1.1 Incidens internationellt

Incidensen av gallgångscancer uppvisar stor geografisk variation, mellan 85 (nordöstra Thailand) och 0,35 (Kanada) fall per 100 000 innevånare (1-3).  

3.1.2 Incidens i Sverige

Enligt Socialstyrelsens Statistikdatabas för cancer fick 177 personer i Sverige diagnosen gallgångscancer 2013 (exklusive gallblåsecancer och distal gallgångscancer) (figur 2). Incidensen var samma år 1,06 och 1,45 per 100 000 invånare (standardiserad enligt befolkningen för Europa) för kvinnor respektive män. Enligt svenska registret för cancer i lever och gallvägar, SweLiv, är 1/3 perihilära och 2/3 intrahepatiska i Sverige 2013. Klassifikationsproblematik gör dock dessa uppgifter osäkra.

Incidensen av gallgångscancer ökar med stigande ålder (figur 3). Risken att drabbas i yngre åldrar har fr a personer med primär skleroserande kolangit och koledokuscystor (se PTC, kapitel 5.3 Gallvägsavlastning och koledokuscystor, kapitel 5.1.3 Koledokuscystor)

Figur 2. Antalet nya fall av gallgångscancer (exklusive gallblåsecancer och distal gallgångscancer) 1980–2013

Figur 3. Åldersstandardiserad incidens av gallgångscancer (exklusive gallblåsecancer och distal gallgångscancer) 2013 uppdelat efter ålder, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 2015-05-20

3.1.3 Etiologi 

Gallgångscancer är en heterogen cancer, vars huvudsakliga riskfaktor, förutom levercirros, är leverbandmask och hepatit B i Asien och skleroserande kolangit och hepatit C i västländerna (4).

Av riskfaktorer skiljer man på de som är specifika för intrahepatisk respektive perihilär gallgångscancer och gemensamma riskfaktorer.

Risken att drabbas av intrahepatisk gallgångscancer ökar vid hepatolitiasis, hepatit C och sannolikt även vid hepatisk schistosomiasis och hepatit B.

Ökad risk för perihilär gallgångscancer ses vid pankreatikobiliär mynningsavvikelse med gallgångsdilatation och förekomst av gallsten (5).

Gemensamma riskfaktorer för båda typerna är levercirros, leverbandmask, skleroserande kolangit, koledokuscysta, toxiner (Thorotrast, dioxin). Möjliga, gemensamma riskfaktorer är diabetes, övervikt, alkohol, rökning, genetisk polymorfism, Carolis sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom, kolangit, koledokussten och kirurgisk biliär-enterisk anastomos (5).

Skilda biologiska och molekylära karakteristika mellan intrahepatisk och perihilär gallgångscancer talar för olika karcinogena processer och skilda ursprungsceller i cirka 50 % (5, 6). 

3.2 Gallblåsecancer

3.2.1 Incidens i Sverige

2013 canceranmäldes 170 fall av gallblåsecancer i Sverige, 110 kvinnor och 60 män. Antalet fall har sedan 1980 minskat med 72 % för kvinnor och 45 % för män (figur 4). Incidensen har under motsvarande tid minskat från 6,13 till 1,38 för kvinnor och från 2,24 till 0,89 för män per 100 000 innevånare.

Åldersfördelningen följer annan cancer, dvs. den är ovanlig före 60 års ålder och medianåldern vid insjuknande är 74 år (figur 5).

Figur 4. Antal nya fall av gallblåsecancer 1980–2013

Figur 5. Åldersstandardiserad incidens av gallblåsecancer 2013 uppdelat efter ålder, enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 2015-05-20

3.2.2 Etiologi 

Studier från Chile, England, Kanada, USA och Sverige har visat ett inverst förhållande för gallblåsecancer mellan incidens/mortalitet och antalet kolecystektomier. Associationen mellan gallsten och gallblåsecancer är starkare än för övrig gallgångscancer. Kolecystektomi eliminerar risken för framtida utveckling av gallblåsecancer och vid undersökning av den borttagna gallblåsan kan cancer i tidigt skede diagnostiseras (7, 8).

Etiologin för kolesterolgallstenar antas vara en interaktion mellan genetiska och andra faktorer, som ålder, kvinnligt kön, övervikt, multipla graviditeter, låg fysisk aktivitet och rubbning i lipidmetabolismen. Kronisk inflammation och bakterienärvaro kan leda till karcinogena prekursorer för gallblåsecancer.