Regional vårdprocess lung- och lungsäckscancer

Varje år får omkring 700 personer i Västra sjukvårdsregionen diagnosen lungcancer. Vårdprocessen för lungcancer arbetar för att förbättra upptäckt, behandling och omvårdnad av dessa patienter.

Lungcancer är en av de cancersjukdomar som har högst dödlighet. Den relativa 5-årsöverlevnaden är ca 20% (knappt 17% bland män och 24% bland kvinnor; Källa: Cancer i siffror 2018). En orsak till detta är att sjukdomen ofta upptäcks i sent skede.

Hos en tredjedel kan man dock erbjuda behandling som är inriktad på att bota, och behandling med cancerläkemedel vid framskriden sjukdom kan bromsa sjukdomsförloppet. När det gäller cancerläkemedel har vi under de senaste åren sett en snabb och viktig utveckling som innebär bättre behandlingsmöjligheter i alla skeden av sjukdomen, och som på sikt kommer att medföra en förbättrad prognos för patienter med lungcancer.

Utredning av lungcancer sker på de lungmedicinska enheterna på alla de större sjukhusen i Västra sjukvårdsregionen, även om vissa moment utförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Samtliga utredande enheter kan också ge behandling med cancerläkemedel, som idag omfattar målriktad terapi, immunterapi och cytostatika. Operation sker enbart på SU, medan strålbehandling kan ges även på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Aktuellt arbete

Viktiga områden i förbättringsarbetet är: 

  • Kortare ledtid för utredning och behandling. 
  • Ordnat införande av nya cancerläkemedel.
  • Utveckling av regionala multidisciplinära behandlingskonferenser.
  • Uppdatering av nationella riktlinjer för lungcancervård.
  • Utveckling av och rapportering till nationellt lungcancerregister för kvalitetssäkring av vården.
  • Framtagande av Min vårdplan. 

Regionala processägare

porträtt

Jan Nyman

regional processägare lungcancer, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Bengt Bergman

regional processägare lungcancer, lungläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Edvin Andersson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst

 

 

Patientrepresentanter

Ing-Marie Magnusson

Patient/närståendeföreträdare

 

Leine Persson

Patient/närståendeföreträdare