Neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Fram till nyligen har begreppet karcinoid använts för att beteckna tumörer av neuroendokrint ursprung. Numera används den internationellt överenskomna förkortningen NET.

Uppskattningsvis är det omkring 700 personer om året i Sverige som insjuknar i någon form av NET. Uppgifter om insjuknande och förekomst i Sverige är dock osäkra, bland annat på grund av att det idag inte finns någon specifik ICD-klassificering att använda vid registrering. 

Det nya nationella vårdprogrammet – och ett planerat kommande kvalitetsregister – är viktiga delar i arbetet med att klarlägga den sanna incidensen.

Den vanligaste formen av NET är den som förekommer i mag- tarmkanalen, inklusive pankreas (GEP-NET). Därefter NET som uppträder i lungan, följt av ovanligt förekommande tumörer i äggstockar och testiklar. 

Patienter med NET har generellt en lång förväntad överlevnad. Femårsöverlevnaden är hög men varierar inom de olika subdiagnoserna. Antalet behandlingsmetoder för patienter med NET har på senare tid ökat. Då patientgruppen ofta har en lång överlevnad är symtomlindring av mycket stor betydelse. Behandlingen strävar ofta till förlängd progressionsfri överlevnad snarare än bot.


Regionalt innehåll


Vård av endokrina buktumörer och buksarkom i Västra sjukvårdsregionen

Läs mer om vård av patienter med endokrina buktumörer och buksarkom i Västra sjukvårdsregionen i den regionala vårdprocessen.

 


Faktaägare: Claes Juhlin
Gemensam information uppdaterad: 21 december 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017