Till regionspecifikt innehåll

Cancer utan känd primärtumör, CUP

Cancer utan känd primärtumör (CUP) kallas det vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. CUP är ovanligt. Endast 1–3 procent av alla som drabbas av cancer får diagnosen CUP. I Sverige rör det sig om omkring 800 personer per år.

Medianåldern vid diagnos är ca 60–70 år, två tredjedelar är mellan 50 och 79 år och en fjärdedel är äldre.

Prognosen är överlag dålig med medianöverlevnadstid på 9-12 månader, men befolkningsbaserat under sex månader. Det är viktigt att med snar adekvat utredning definiera de undergrupper som har möjlighet att få verksam behandling och chans till längre överlevnad. Drygt 10 procent av patienterna långtidsöverlever, och några patienter kan till och med botas.

Om patienterna inte tillhör dessa relativt gynnsamma undergrupper bör utredning samt behandling ställas i nära relation till möjlig patientnytta för att inte ytterligare belasta den ofta svårt sjuka patienten, som oftast har multipla omvårdnads- och rehabiliteringsbehov.

Ett reviderat vårdprogram för CUP publicerades i december 2016. Nationellt kvalitetsregister för CUP saknas.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional vårdprocess för cancer utan känd primärtumör (CUP)

Vårdprocessen arbetar för att förbättra utredning, behandling och omvårdnad av patienter med cancer utan känd primärtumör, i hela norra sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Införande av multidisciplinär konferens (MDK).
 • Att processerna ska fungera lika bra i de fyra Norrlandsregionerna.
 • Att införa kontaktsjuksköterskor.

Om CUP i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om cancer utan känd primärtumör.

Bilaga 2F Regional cancerplan cancer utan känd primärtumör, CUP (pdf)

Sjukvårdsregional processledare

Anna Näslund

specialistläkare onkologi

Processledare RCC Stockholm Gotland

Hanna Carstens

onkolog

Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Regional patientprocessledare

Kristina Arnljots

regional patientprocessledare okänd primärtumör (CUP)

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

Regional vårdprocess okänd primärtumör (CUP)

Vårdprocessen arbetar för att förbättra utredning, behandling och omvårdnad av patienter med okänd primärtumör.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Deltar i revidering av det nationella vårdprogrammet.
 • Införande av multidisciplinär teamkonferens (MDK).
 • Införande av kontaktsjuksköterska.

Stöd vid information till patienter

Ladda ner informationsbladet "Till dig som har fått cancer med okänd primärtumör" (pdf)

Informationsbladet innehåller följande information

 • Vad betyder cancer med okänd primärtumör?
 • Varför kan man inte hitta primärtumören?
 • Hur kan man behandla min cancer?
 • Vad händer nu?
 • Vart kan jag vända mig?

Regional processägare

porträtt

Sofia Ekdahl

regional processägare för cancer utan känd primärtumör

Östra sjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst