MENY

Gällande vårdförlopp okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Utredning

Utredningsförlopp

Utredningen inleds med att remissen granskas av slutenvårdsspecialist. Om remissgranskningen bekräftar den välgrundade misstanken ska patienten utredas enligt nedan.

Observera: Inför beställning av varje utredningsblock ska man övervägaompatienten har nytta av vidare utredning och av en potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det. 

Block A

Anamnes och klinisk undersökning (inkl. palpation av bröst, sköldkörtel, yttre genitalia, rektum och kontroll av hud), samt värdering av allmäntillstånd och samsjuklighet

Blodprover vid behov

Bedömning av tidigare vävnadsprover och bildundersökningar

 

Beroende på misstanke:

Relevanta blodtumörmarkörer

Neuroendokrint ursprung: Chromogranin A

Tumör i medellinjen: HCG och α-fetoprotein

Isolerad levertumör: α-fetoprotein

Skelettmetastas: PSA, kalcium, albumin, fraktionerade proteiner i serum och urin för uteslutning av myelom

Block B

DT thorax-buk 

Biopsi för histopatologisk analys

Block C

MDK

Block D

Ytterligare relevanta diagnostiska åtgärder som kan påverka behandlingen, utifrån metastaslokal och symtom

Block E

PET-DT 

 

 

Resultat av utredning

 Åtgärd

Cancermisstanken kvarstår efter block A utan att det finns välgrundad misstanke om organspecifik cancer

Block B och C utförs

Observera: Om patienten inte bedöms ha nytta av utredning kan block C utföras direkt

Block B och C bekräftar malignitet utan att det finns välgrundad misstanke om organspecifik cancer

Block D utförs

Block B och C ger fynd av singel- eller oligometastaser

Block E utförd

MDK bedömer att den sammanvägda utredningen har gett tillräcklig information för behandlingsbeslut

Behandlingsbeslut utan vidare utredning

Utredningen ger välgrundad misstanke om eller bekräftar organspecifik malignitet, annan diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet eller ingen diagnos

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning

Multidisciplinär konferens (MDK)

Efter block B ska patienten diskuteras vid MDK. MDK ska fatta beslut om fortsatt utredning eller fastställa diagnosen och fatta beslut om behandlingsrekommendation. Denna MDK kan samordnas med befintliga MDK.

Vid MDK ska följande funktioner närvara:

 • utredande läkare 
 • onkolog
 • patolog
 • radiolog
 • palliativmedicin
 • kirurg vid behov
 • kontaktsjuksköterska
 • koordinatorsfunktion.

Klassifikation och beslut om behandling

Diagnosen C80.0 sätts då ovanstående utredning inte har påvisat en organspecifik tumör oavsett om patienten har en cytologiskt eller histopatologiskt verifierad cancer eller inte. 

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

 

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Palliativa insatser och rehabilitering ska övervägas och vid behov påbörjas tidigt i utredningen.

Patienten ska tilldelas en namngiven kontaktsjuksköterska i block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med

 • psykosocialt stöd
 • dietist
 • palliativt team
 • hemsjukvård
 • fysioterapeut
 • arbetsterapeut.

Primärvården ska informeras om diagnos och planerad behandling samt om betydande förändringar i behandlingen. 

Kommunikation och delaktighet

Patienten ska vid utredningens start informeras om att utredningen kan vara fullständig utan att det finns en bekräftad organspecifik cancerdiagnos.

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar det. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen, vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar. 

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.