MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

15. Kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister för cancer utan känd primärtumör (CUP) saknas. Det palliativa vårdinnehållet under sista veckan i livet bör registreras i Svenska palliativregistret (122) inom en vecka efter dödsfallet oberoende av vilken enhet som vårdar patienten (hemsjukvård, särskilt boende, sjukhusavdelning eller hospice). I och med detta har man data på åtta av nio kvalitetsindikatorer för palliativ vård som rekommenderats i Socialstyrelsens kunskapsstöd för palliativ vård (123).