MENY

Gällande vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-08

17. Vårdprogramgruppen

17.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.  

17.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

Kristina Arnljots, ordförande, med dr, onkolog,
Skånes universitetssjukhus, Malmö/Lund, RCC Syd 

Anders Sundin, professor, radiolog,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Petra Andersson leg. sjuksköterska,
Region Halland

Bertil Axelsson, docent, palliativmedicin, kirurg
Östersunds sjukhus, Östersund,

Gunnar Lengstrand, onkolog,
Uddevalla sjukhus, RCC Väst

Göran Elmberger, med.dr, patolog,
Universitetssjukhuset Örebro, RCC Uppsala Örebro

Hanna Carstens, onkolog,
Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm Gotland

Inga Svensson, internmedicin,
Centralsjukhuset Kristianstad

Lena Carlsson, onkolog
Länssjukhuset Sundsvall, RCC Norr

Margareta Randén, med.dr, onkolog,
Västmanlands länssjukhus, Västerås, RCC Uppsala Örebro

Najme Wall, onkolog,
Vrinnevisjukhuset Norrköping, RCC Sydöst

Tibor Tot, docent, patolog,
Falu lasarett, Falun

Åke Berglund, docent, onkolog,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stödjande RCC
RCC Sydöst

17.3 Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt Cancercentrum i Sydöst.

17.4 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Kristina Arnljots till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Blodsjukas förening
 • Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
 • Läkemedelsrådet i region Skåne
 • Nationell arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min Vårdplan
 • Nationell vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering
 • Patient och närståendeperspektivet RCC Väst
 • Regionala representanter
 • RMPG onkologi RCC Sydöst
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för Allmänmedicin
 • Svensk förening för Anestesi och Intensivvård
 • Svensk förening för Medicinsk Radiologi
 • Svensk kuratorsförening
 • Svensk onkologisk förening

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC i samverkan.