MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram prostatacancer

Här hittar du det gällande vårdprogrammet för prostatacancer, samt information om vad vårdprogrammet omfattar. Uppdatering av vårdprogrammet sker i regel en gång per år.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Kortversion för allmänläkare

De delar i vårdprogrammet som särskilt berör primärvården har sammanfattats i en särskild version för allmänläkare, vilken du finner nedan.

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Förändringar jämfört med tidigare version

Det som är nytt i 2018 års reviderade version av vårdprogrammet är bland annat följande punkter.

 • En ny screeningutredning har genomförts av Socialstyrelsen 2017 och man beslutade efter denna utredning att inte införa allmän screening för prostatacancer.
 • Det finns flera kommersiellt tillgängliga diagnostiska test som kan vägleda beslutet om prostatabiopsier. Inget av dessa bedöms ge tillräckligt mycket eller kostnadseffektiv information för att de ska kunna rekommenderas för rutinbruk.
 • Indikationer för MRT är reviderade.
 • Aktiv monitorering. Ställningstagande till ombiopsi med minst 10 kolvar bör göras vartannat till vart tredje år så länge kurativt syftande behandling är aktuell.
 • Rekommendation om utredning och behandling av osteoporos. Värdering av frakturrisk med FRAX rekommenderas vid start av kastrationsbehandling.
 • Tillägg av abirateron vid start av kastrationsbehandling kan erbjudas patienter med nydiagnosticerad högrisk fjärrmetastaserad prostatacancer när docetaxel inte är lämpligt.
 • Radium-223 kan erbjudas patienter med kastrationsresistent prostatacancer med symtomgivande skelettmetastaser utan visceral metastasering och gott allmäntillstånd.
 • Avsnitt 15.6.7 Sexualitet; är till stor del reviderat och ger en bredare kunskap om sexuella problem och behandlingar.

Ytterligare information om 2018 års nyheter samt en kortfattad sammanfattning av de delar av vårdprogrammet som berör områden där rekommendationerna kan skilja sig mest från den nuvarande handläggningen hittas i kapitel 1 i vårdprogrammet.

Nivåstrukturering

I vårdprogrammet anges också rekommendationer om nivåstrukturering som bygger på den nationella cancerplanen och de regionala cancercentrumens ambition att koncentrera avancerad verksamhet i syfte att förbättra såväl vårdens kvalitet som förutsättningarna för forskning och utveckling.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regionala behandlingsriktlinjer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer (bilaga till regionalt vp 2013)

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje prostatacancer (pdf)


Faktaägare:Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 13 december 2018

Regional information uppdaterad: 13 december 2018