MENY

Gällande vårdförlopp sköldkörtelcancer

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2016-12-14

Indikatorer för uppföljning av standardiserat vårdförlopp

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av det standardiserade vårdförloppet.

Från                                 

Till

Tid  

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling, kirurgi

31 kalenderdagar

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ingående ledtider. Syftet med sammanställningen är att göra processen överskådlig, men landstingen har endast i uppgift att följa den ledtid som anges under Ledtider för nationell uppföljning.

Från

Till

Tid  

Remissbeslut vid misstanke

Beslut välgrundad misstanke eller inte (genomförd filterfunktion)

14 kalenderdagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

3 kalenderdagar

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i specialiserad vård (block B)

7 kalenderdagar

Första besök i specialiserad vård (block B)

Start av första behandling, kirurgi

21 kalenderdagar

Start av första behandling, kirurgi

PAD-svar till remittenten*

21 kalenderdagar

PAD-svar till remittenten

PAD-svar till patienten*

7 kalenderdagar

*Tiderna är i enlighet med gällande nationellt vårdprogram. De ligger efter start av första behandling och ingår därför inte i det standardiserade vårdförloppet.

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av det standardiserade vårdförloppet:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp för sköldkörtelcancer”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen sköldkörtelcancer

Andel patienter av de som fått diagnosen sköldkörtelcancer som anmälts till standardiserat vårdförlopp

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator

Målvärde

Täckningsgrad i registret

> 95 %

Patienter med icke-ockult cancer har tilldelats en kontaktsjuksköterska

> 90 %

Uppnå sant positiv cytologi för patienter med icke-ockult cancer

> 80 %