Upplevelsebok förbättrar två cancerprocesser

Sidan publicerades 12 juni 2013

Nu har arbetet med att förbättra MDS/AML/ALL- respektive leverprocessen med hjälp av metoden Upplevelseboken kommit igång på allvar. I maj hölls de första workshoparna, och ett antal förbättringsprojekt är redan i gång.

Under april delades Upplevelseböcker ut till patienter och medarbetare på mottagningarna som tar emot patienter med levercancer respektive MDS/AML/ALL på Sahlgrenska.

I Upplevelseboken har patienter och medarbetare sedan under en tid kunnat fylla i sina upplevelser och erfarenheter.

– Intresset att medverka har varit stort, säger Hege Garelius, regional processägare för utvecklingen av leukemivården. Det här är ett mycket bra sätt att lyfta fram erfarenheter för att sedan kunna förbättra vården i stort som smått.

Inför starten i leukemi- respektive leverprocessen har böckerna vidareutvecklats genom förarbete i mindre patient- och medarbetargrupper.

– Vi har haft väldigt god hjälp av patienterna i det arbetet, berättar Malin Samuelsson, RCC Väst, som arbetar med att stödja utvecklingen i leverprocessen.

Bland annat blev frågorna som ställs i Upplevelseboken nu lite mer konkreta.

– Vi lyfte in lite mer mjuka värden, och frågade mer specifikt än vad vi gjort tidigare, säger Anna Ringheim, som stöder de både förbättringsarbetena. Det här är en metod som vi utvecklar kontinuerlig, i nära samverkan med patienterna. 

I maj var det så dags att börja arbeta konkret med det som kommit fram i Upplevelseböckerna. I två workshopar samlades patienter och medarbetare i respektive diagnosgrupp för att prata om vad som kan förbättras.

– Det blev en bra dialog, säger Magnus Rizell, regional processägare för utvecklingen av cancer i lever och gallvägar. Att få lyssna på när patienterna själva tar upp frågor, kan öppna ögonen för vad som måste prioriteras som förbättringsområde.

De två workshoparna leddes av patienter, med stöd av medarbetare från RCC Väst.

– Patienterna har gjort ett fantastiskt arbete och det blev verkligen bra möten, säger Anna-Karin Dahl. RCC Väst, som stödjer utvecklingen av leukemiprocessen.

Stort fokus lades på den gemensamma dialogen mellan patienter och medarbetare. Liksom i arbetet med lymfomprocessen, som vi berättat om i tidigare nyheter, konstaterades det att information är ett område som kan utvecklas. I såväl leukemi- som leverprocessen kom det också att handla om sex- och samlevnad samt om fertilitet.

– Sex och samlevnad är ett område som vården kanske ibland har svårt att prata om, säger Anna Ringheim. Vi behöver också se hur vi kan jobba med att säkra att man som patient får rätt information om vad vården kan erbjuda för den som till exempel behöver ha hjälp med att få barn efter en cancerbehandling.

Fyra förbättringsteam sattes samman under workshoparna. Nya möten bestämdes då förbättringsteamen ska återrapportera vad de gjort.

– På det här viset kan det bli en hel del arbete som sätts igång snabbt, säger Anna-Karin Dahl.

Men – Upplevelseböckerna innehåller långt ifrån bara problem:

– Det kommer fram massor av positiva saker också, säger Anna Ringheim. Medarbetarna i vården får mycket ros för sin servicevilja och sitt fina bemötande.

Arbetet med Upplevelseboken kommer att utvärderas under hösten för att sedan kunna förfinas och vidareutvecklas.

Arbetet med Upplevelseboken baseras på metoden ”Tänk om i 4 steg” som utarbetats i Västra Götalandsregionen, med inspiration från ”Experience based co-design” som utvecklats i England.