Kunskapsseminarium om nya riktlinjer för cancervård

Sidan publicerades 15 maj 2013

I ett kunskapsseminarium nyligen mötte Socialstyrelsen representanter för den västsvenska vården. I fokus stod de nya nationella riktlinjerna för bröst-, prostata- och kolorektalcancervården. Riktlinjerna har presenterats i en preliminär utgåva, och seminariet var en del i remissarbetet.

Under en heldag möttes representanter för olika delar och perspektiv i den västsvenska vården och ansvariga från Socialstyrelsen för att samtala om de nya riktlinjerna.

– Regionala kunskapsseminarier kring nationella riktlinjer är värdefulla, säger Bo Hallin, chef för enheten för Kunskapsbaserad vård vid Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsavdelning. De ger tillfälle till avstämning mellan nationell, regional och lokal nivå.

– Det är bra att vi får tillfälle att redovisa var vi står i arbetet med regionuppdraget, det ger oss också stöd för fortsatt arbete och implementering av de nationella riktlinjerna.

Riktlinjerna för de tre diagnoserna redovisades med särskilt fokus på det som är nytt jämfört med tidigare praxis, och respektive regionala processägare gav sina synpunkter och gjorde regionala konsekvensbeskrivningar. Därefter belystes riktlinjerna ur olika infallsvinklar: Patientperspektiv, ledningsperspektiv för sjukhus och primärvård, läkemedelsperspektiv och ur ett politiskt perspektiv.

– Det blev ett bra program med många bra presentationer och kunniga medverkande som i en god stämning diskuterade de nationella riktlinjerna, säger Bo Hallin.

Även Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst, är nöjd med dagen. Han ledde den gemensamma diskussion som avslutade Kunskapsseminariet.

– Det blev en bra genomlysning av de nya riktlinjerna, säger han. Den här typen av möten fördjupar dialogen och ger mer än en mer formell, skriftlig remissprocess.

 

Kort om de nya riktlinjerna

De nya nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer om åtgärder vid bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancer. För varje diagnos omfattar riktlinjerna följande åtgärdsområden:

  • Prevention
  • Diagnostik
  • Kirurgi
  • Strålbehandling
  • Läkemedelsbehandling
  • Omvårdnad och rehabilitering
  • Palliativ behandling vid specifika tillstånd.

Riktlinjerna innehåller också bedömningar av rekommendationernas ekonomiska och organisatoriska konsekvenser och indikatorer för uppföljning. Socialstyrelsen har dessutom angett målnivåer för vissa av indikatorerna.


En mer utförlig presentation av de nya riktlinjerna finns på
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-2-29

Där finns också dokumenten i sin helhet samt ett längre filmat seminarium.