Välbesökt och fullmatad dag med kuratorsnätverk

Sidan publicerades 5 mars 2013

Nätverket av kuratorer inom den västsvenska cancervården fick ta del av ett fullmatat program när man nyligen samlades till en heldagskonferens i Göteborg.

Ett 60-tal kuratorer från den västsvenska cancervården deltog i dagen som inleddes med att Nils Conradi, chef för Regionalt cancercentrum väst, berättade om utvecklingen av cancervården i västra Sverige och RCC Västs uppdrag.

Helena Engberg och Jessica Mellquist

Därefter berättade Helena Engberg, som är socionom och arbetar som kurator i tumörteamet, neuroverksamheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset, om hur rollen som sjukhuskurator kan utvecklas. Hon har skrivit en masteruppsats om vad som blir till hjälp i sjukhuskuratorns arbete. Bakgrund till uppsatsen är hennes egen kliniska erfarenhet samt nationell och internationell forskning.

Helena konstaterar att tydligare formuleringar för sjukhuskuratorerna inom en rad områden skulle innebära vinster både för kåren och patienterna. Områden som hon pekar på är: arbetsområde, kompetens, arbetsuppgifter och att faktiskt ta reda på vad som leder till hjälp. Sannolikheten är stor att detta skulle förbättra förutsättningar för en jämlikare vård ur ett patientperspektiv.

Carina Mannefred och Jessica Mellquist, som båda är socionomer med klinisk erfarenhet av palliativ vård, arbetar med att utveckla Närståendestudien som drivs av RCC väst. Studien ska undersöka om en intervention genom ett antal samtal inför en närståendes död kan göra att den efterlevande blir mindre drabbad av psykisk och fysisk sjuklighet. De strukturerade samtalen fokuserar på tio områden som rör graden av beredskap och handlar bland annat om att öka kommunikationen mellan patienten och den efterlevande och ger stöd i att ta upp och samtala kring viktiga frågor.

Elinore Börjesson, kurator på Hallands sjukhus Halmstad, presenterade ett SKL-finansierat projekt där man arbetat med att ta fram och utveckla en modell för cancerrehabilitering på sjukhuset. Syftet med det nya sättet att arbeta med cancerrehabilitering är bland annat att rehabiliteringen ska starta tidigare och att den ska vara lika bra oavsett vilken diagnos patienten har och var på sjukhuset vården ges. Planen är att utveckla denna modell succesivt över hela sjukhuset.

Efter lunch berättade Chichi Malmström från RCC Väst helt kort om sin kartläggning av kuratorer i regionen, om ett pilot-projekt med distress-termometern på Skaraborgs sjukhus som fallit mycket väl ut och om Uppföljningsmottagningen för unga vuxna som haft cancer före 18 års ålder som startade i november på Jubileumskliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

gruppdialog

Bodil Dower, som är patientföreträdare från RCC Väst, presenterade sig och bad om hjälp att få in berättelser från patienter och närstående som har varit beroende av både vården och andra myndigheter och/eller organisationer under sin cancerresa och för sin rehabilitering.

Därefter var det grupparbete i någorlunda diagnos-specifika grupper kring en rad frågor, till exempel:

  • Hur ser vi till att alla patienter erbjuds kuratorskontakt?
  • När vill/behöver kurator komma in?
  • Samarbete med kontaktsjuksköterska - erfarenheter/tankar?
  • Patientmedverkan/involvering?

Dagen avslutades av Gunnar Eckerdal, processägare för Cancervårdprocessen. Han berättade bland annat om ett uppdaterat avsnitt i vårdprogrammet: Samordnad vårdplanering. Gunnar tryckte på att det är ett möte mellan patient och kommun där sjukhuset endast är deltagare och inte kan fatta några beslut.

Vidare pratade han om vikten av teamarbete och vad som bör vara utmärkande för teamarbete. Han ställde frågan om vilka professioner som bör ingå i ett team och pekade på att behovet av samarbete mellan kurator och kontaktsjuksköterska kommer att öka. Slutligen hann han med att nämna och slå ett slag för skriftlig individuell vårdplan.

 

Här nedanför finner du bilder från några av de presentationer som gjordes under dagen.