Närståendestudien söker deltagare

Sidan publicerades 2 oktober 2013

Nu går Närståendestudien in i skarpt läge. Forskningen är unik, ingen har tidigare utformat och utvärderat en liknande proaktivitet mot den närstående.

Bakgrunden till den studie, som nu går in i ett mer aktivt skede, är den forskning som professor Gunnar Steineck bedrivit i många år som visar att man som löper stor risk att få en försämrad hälsa efter det att partnern avlidit. Särskilt svårt verkar det kunna bli för den som inte har kunnat prata med den sjuke och döende om livets viktiga frågor och om praktiska ting kring döden.

– Det handlar om en proaktiv intervention med avsikt att öka beredskapen för dödsfallet i form av strukturerade samtal med den närstående. I studien jämförs den med en reaktiv återkoppling med samtal efter dödsfallet för den närstående, säger professor Gunnar Steineck, som tillsammans med professor Carl Johan Fürst är ansvarig för forskningsstudien.

– Vi vet i dag inte vilket av de två som på lång sikt hjälper de närstående bäst. Båda grupperna får en ökad resurs som ett tillägg utöver det som görs idag.

Från vänster: Carina Mannefred, Jessica Mellquist och Karin Abrahamsson.

Intervention i form av samtal

I studien ska 400 närstående anslutas. De ska vara mellan 18 och 80 år och leva tillsammans med en person som är svårt sjuk och beräknas avlida inom ett år. Viktigt är också att det har varit ett tydligt så kallat brytpunktssamtal, det vill säga att paret vet att den ena av dem kommer att dö inom en begränsad framtid.

Hälften av de närstående kommer att randomiseras till den grupp där insatser sätts in proaktivt innan den sjuke avlider. För den andra hälften kommer insatser efter dödsfallet.

Socionomerna Jessica Mellquist och Carina Mannefred, båda med lång erfarenhet av att möta döende patienter, har anställts på Regionalt cancercentrum väst för att utforma och genomföra de proaktiva och reaktiva strukturerade samtalen. Till sin hjälp, bland annat med administration, har de sekreterare/administratör Karin Abrahamsson.

– I korthet handlar det om att vi genomför fyra strukturerade samtal med alla närstående i den ena gruppen. I samtalen, som följer en checklista, lyfter vi 10 områden och vi ger de närstående verktyg och stöd så att de kan gå hem och prata med sin partner, berättar Carina Mannefred. För den andra gruppen genomförs strukturerade samtal de närstående efter dödsfallet.

 

Viktiga, men svåra, frågor

– För den första gruppen kan det till exempel handla om testamente och begravning, om känslor inför döden och om barnens situation, säger Jessica Mellquist. Frågeställningarna och sättet att genomföra samtalen har vi testat på 16 närstående i en förstudie.

De båda socionomerna vet att många har svårt att ta upp de här frågorna:

– Man undviker ofta att prata om det här, säger Jessica.

Alla närstående som deltar i studien kommer att få svara på frågor om hur de mår och hur de hanterar sin situation som närstående i inledningen, efter 10 veckor samt efter att den cancersjuke avlidit.

 

Vill sprida information

Jessica, Carina och Karin förbereder sig just nu på att börja ansluta närstående till studien. Upptagningsområdet är Västra Götalandsregionen och Region Halland – och deltagarna kan komma från alla kliniker som vårdar svårt sjuka och döende.

– Nu behöver vi nå ut med information om studien, och vi kommer gärna ut och berättar på en arbetsplatsträff eller liknande, säger Jessica. Vi har en resurs att erbjuda och hoppas på stor uppslutning för hjälp med rekrytering.

– Insatsen från kliniken är att fråga närstående om de vill vara med – när vi väl fått in uppgifterna tar vi över, säger Carina.

Eventuellt kommer närstående också att anslutas i Skåne och Stockholmsområdet.

– Målet är att 400 närstående ska ingå i studien. Om vi kan arbeta över ett större område kommer vi att kunna komma fram fortare, säger Carina.


Kontakt:

Den som vill ha mer information om närståendestudien är varmt välkommen att ringa:

Carina Mannefred, mobil: 070-606 70 00, tfn: 010-441 28 27
Jessica Mellquist, mobil: 076-213 20 00, tfn: 010-441 28 29
Karin Abrahamsson, tfn: 010-441 28 01