Utbildning för kontaktsjuksköterskor kräver nationell samsyn

Sidan publicerades 24 oktober 2013

Det behövs en nationell samsyn kring utbildningen för kontaktsjuksköterskor. Det framkom under den nationella workshop som arrangerades av de regionala cancercentrumen syd och väst den 24 september.

På plats fanns representanter från både högskolor, universitet och samtliga regionala cancercentrum – totalt ett tjugotal personer. Under dagen diskuterads en framtida utbildning för kontaktsjuksköterskor och huruvida en nationell samsyn är möjlig och önskvärd.

Deltagarna var överens om att en nationell samsyn behövs, framför allt för att kontaktsjuksköterskorna ska få en enhetlig utbildning och kompetens, vilket behövs för att skapa en jämlik vård nationellt. Man ansåg även att det skapar möjligheter att samarbeta kring vissa kurser, vilket skulle göra utbildningen billigare.

– Diskussionerna var väldigt positiva. Det fanns mycket idéer och tankar kring ett samarbete i den här frågan och en stark vilja att lösa det här så att utbildningen blir så bra som möjligt. Det är extra viktigt, med tanke på att vi har en nationell cancerstrategi, säger Ann-Sofi Isaksson, utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst och ordförande i den nationella arbetsgrupp som ska utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen.


Dagen inleddes med att de regionala cancercentrumen i syd och väst berättade om sin nya utbildning för kontaktsjuksköterskor om 30 högskolepoäng som just nu ges för första gången. Utbildningen är speciellt framtagen för att möta patienternas behov och har formats i ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum väst och syd, Göteborgs universitet, Chalmers och Lunds universitet.

Christina Carlsson, verksamhetsutvecklare för patientens ställning, vid Regionalt cancercentrum syd, visade utvärderingarna av några av kurserna som har ingått – kurser som överlag hade fått positiva omdömen.

– Det här är inte något facit på hur en utbildning för kontaktsjuksköterskor ska se ut, utan ett underlag för diskussion och för arbetet framåt. Vår förhoppning är att vi ska kunna mötas i en gemensam dialog och lära av varandra, sa Christina Carlsson.


Frågor som diskuterades var bland annat vad utbildningen bör innehålla, vilken omfattning som är rimlig, samt för- och nackdelar med internetbaserade distanskurser respektive kurser i internatform. Till våren startas ytterligare en utbildning för kontaktsjuksköterskor på Linköpings universitet och flera poängterade att det redan finns ett påtagligt behov ute i sjukvården. Gruppen efterfrågade en större gemensam dialogdag, där fler representanter från högskolorna och även yrkesverksamma kontaktsjuksköterskor kan bjudas in.

– Det är något jag tar med mig till nästa möte med den nationella arbetsgruppen, så får vi se hur vi arbetar vidare med frågan, säger Ann-Sofi Isaksson.

 

Kontakt:

Frida Smith
Regionalt cancercentrum väst
frida.smith@vgregion.se 

 

Fyra röster om dagen


Kristina Finnilä, projektledare vid Regionalt cancercentrum Stockholm/Gotland.

Vad är ditt intryck av dagen?
– Positivt, bra upplägg. Det är glädjande att vi ser sådana samarbetsvinster. Det är ett mycket bra initiativ att titta på det här med nationell samverkan. Vi kan inte ha olika utbildningar. Vi måste samarbeta och samordna, vi är inte större än så i Sverige.

Tror du att en nationell samsyn är genomförbar?
– Ja, det måste vara genomförbart. Det är en förutsättning. Annars blir det olika utbildningar, olika uppdrag, olika tolkningar.

Maria Carlsson, lektor vid Uppsala universitet.

Vad är ditt intryck av dagen?
– Väldigt positivt. Det är jätteviktigt att jobba med de här frågorna nationellt, eftersom det finns en nationell cancerstrategi. Det var intressant att lyssna på dem som redan har kommit igång med utbildningar och det känns bra att det finns material att bygga vidare på.

Tror du att en nationell samsyn är genomförbar?
– Ja, det tror jag. Vill man det så går det.

Eva-Carin Nilsson, klinisk adjunkt vid Linköpings universitet.

Vad är ditt intryck av dagen?
– Det finns mycket idéer och tankar. Att man försöker samordna tankarna och jobba likvärdigt känns jättebra. Det är viktigt att få en likvärdig utbildning för kontaktsjuksköterskor och det här kan vara ett sätt. Man måste prata om det.

Tror du att en nationell samsyn är genomförbar?
– Ja. Det är viktigt att man både får med patienternas och kontaktsjuksköterskornas perspektiv och SKL:s kriterier. Att man får med allas erfarenheter.

Per Fransson, docent och lektor vid Umeå Universitet.

Tror du att en nationell samsyn är genomförbar?
– Absolut! Första steget måste vara att någon ovanför oss pekar med hela handen och tillsätter resurser. Utan det steget kommer det inte att funka. Det måste tillsättas resurser i hela Sverige, annars kommer vissa sjukhus säga ”det här har vi inte råd med”. Då blir det ingen jämlik vård.

Hade ni en bra dialog i din grupp?
– Vi hade gemensam syn, framförallt vad gäller ska-kravet. Det borde komma ett tydligt direktiv från Socialdepartementet, så att det inte blir en tolkning bland landstingspolitiker och verksamhetschefer. Då riskerar det här med kontaktsköterska att bli ett modeord. Något man bara checkar av på listan, utan att se till kvalitet.