Västsvensk studie ska hitta tidiga tecken på cancer

Sidan publicerades 22 augusti 2014

Finns det tidiga symtom vid cancer som vården behöver bli mer observant på? Och vilka tidiga symtom och kombinationer av symtom förekommer vid olika cancersjukdomar? Det är två frågor som undersöks i en stor studie i Västra Götalandsregionen.

Omkring 70 procent av all cancer upptäcks av allmänläkare, även om slutlig diagnos ställs på sjukhus eller specialistmottagning. Trots det är kunskapen om vilka tidiga cancersymtom som patienter söker för inom primärvården fortfarande otillräcklig.

Marcela Ewing, forskare och processägare vid Regionalt cancercentrum väst, Jörgen Månsson, handledare och professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin och Chenyang Zang, statistiker som deltar i studien.

Genom att gå ett år tillbaka i tiden före cancerdiagnos ska man i studien undersöka vad patienter sökte för inom primärvården, vilka symtom allmänläkarna noterade, vilken diagnos som ställdes och vilka undersökningar som gjordes. På så sätt ska man undersöka vilka kombinationer av symtom, både alarmsymtom – det vill säga symtom som kan signalera en allvarlig sjukdom till exempel cancer – och allmänna diffusa symtom som förekommer vid olika cancersjukdomar.

Mycket av våra kunskaper om cancersjukdomar kommer från sjukhusvärlden, men symtom vid cancer ändras när sjukdomen fortskrider.

– Det är etablerad kunskap att alarmsymtom för olika cancersjukdomar, till exempel svårläkta hudförändringar eller blod i avföring och urin, måste leda till skyndsam utredning. Men senare tids forskning visar att kanske så mycket som hälften av de vanligaste cancersjukdomarna kan visa sig via tidiga diffusa och allmänna symptom, till exempel trötthet och smärta, säger Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och processägare vid Regionalt cancercentrum väst som leder studien.

Diffusa och allmänna symptom är dock förknippade med många olika sjukdomar och kan även vara av övergående karaktär.

– En allmänläkare kan träffa flera tusen patienter per år, men i snitt är det bara några promille av dem som har cancer. Därför är det viktigt att fånga patienter med misstänkt cancer tidigt, så att man snabbt kan påbörja en utredning, säger Marcela Ewing.

Första steget i studien är att bygga upp en databas med data från Cancerregistret, register för laboratorieprover och röntgen och VEGA-registret som är Västra Götalandsregionen databas för vårdkonsumtion. Utifrån det ska man titta på vilka symtom eller kombinationer av symtom som föregår våra sex vanligaste cancersjukdomar. Ambitionen är ta fram konkreta verktyg för riskbedömning utifrån patientens ålder, kön, symtom och laboratorieresultat. Sådana verktyg finns redan för vissa sjukdomsgrupper, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Totalt ingår circa 30 000 patienter från Västra Götalandsregionen i studien. Av dessa diagnosticerades 6 000 med någon av de sex vanligaste cancersjukdomarna under 2011, det vill säga bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, lungcancer, gynekologisk cancer och hudcancer inklusive malignt melanom. Studien pågår till och med år 2018 och är ett doktorandprojekt vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, i samarbete med Regionalt cancercentrum väst.

Text och bild: Karin Allander