Publicerade årsberättelser för 2013

Sidan publicerades 13 februari 2014

Nu finns årsberättelser för Regionalt cancercentrum väst 2013 publicerade, samt planeringsdokument för 2014. Det är rapporter från både processägare, aktivitetsledare och stödteam.

Årsberättelserna visar på många positiva resultat. Arbetet med patientmedverkan går framåt och majoriteten av diagnosgrupperna anser att arbetet med kontaktsjuksköterskor går i positiv riktning och har införts, eller är på god väg att införas.


För att hjälpa läkare inom primärvården att uppmärksamma tidiga tecken på cancer har en broschyr med alarmsymptom tagits fram och börjat distribueras i regionerna.

Inom cervixcancerprevention har ett uppskattat ombokningssystem ökat deltagande med minst 30 procent, vilket på sikt kan leda till att färre kvinnor i regionen drabbas av livmoderhalscancer. Inom barncancer har ett PM för fertilitetsbevarande åtgärder hos pojkar som ska genomgå cytostatika tagits fram, i samråd med reproduktionsmedicin.


Inom mammografiscreening har man börjat skicka ut påminnelser till kvinnor som inte dyker upp på undersökningen, men som inte heller lämnar återbud, vilket man hoppas ska öka deltagandet ytterligare.

När det gäller tarmcancerscreening har antalet koloskopier ökat med uppåt 11 procent i Västra Götalandsregionen och man kunde hålla vårdgarantin i så gott som samtliga fall vid årsskiftet.

Patienter som drabbas av hjärntumörer har nu möjlighet att få en pärm med skräddarsydd individuell information. Konceptet har tagit fram i samarbete med företrädare från patientföreningen. Även inom diagnosgrupperna myelom, lever- och gallvägscancer och flera andra pågår utvecklingsprojekt som involverar patienterna.


Åtgärder för att korta väntetiderna pågår också, så som fler patologikonferenser och bättre röntgen- och operationsplanering. Bara för att nämna några få exempel.

– För mig är rapporterna glädjande läsning. De visar på bredden i vårt gemensamma lärande och det stora antalet förbättringar som genomförts eller är väg. Det är det idoga arbetet ute på klinikerna runt om i regionen och viljan att utvecklas och bli bättre som skapar de här positiva förändringarna. Jag är glad att RCC väst kan vara med och stötta det arbetet, säger Nils Conradi, verksamhetschef för Regionalt cancercentrum väst.


Bland annat innehåller årsberättelserna:

  • Sammanställning av årets aktiviteter och resultat av arbetet.
  • Rapporter om patientmedverkan och införandet av kontaktsjuksköterska.
  • Bedömningar av framtida kompetensförsörjningsbehov.

 

Samtliga årsberättelser här. 

 

Text: Karin Allander