Stärkt samarbete i fokus på Socialstyrelsens platsbesök

Sidan publicerades 2 oktober 2014

Hur kan samarbetet mellan Regionalt cancercentrum väst och regionerna stärkas? Och hur tar man fram planer för cancervården som inte bara blir pappersprodukter, utan skapar verklig förändring? Det var två frågor som diskuterades under Socialstyrelsen årliga utvärdering.

Totalt utvärderade Socialstyrelsen fyra kriterier, där samtliga handlade om skriftliga planer och i vissa fall hur de har börjat förverkligas. Det som utvärderades var om Regionalt cancercentrum väst har:

  • en långsiktig utvecklingsplan för regionens cancervård
  • en plan för nivåstrukturering
  • en plan för psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet
  • ett program för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning.

Lyckats bra med arbetsfördelningen

Ett område där Socialstyrelsen ansåg att Västra sjukvårdsregionen har lyckats väl är nivåstrukturering, alltså planen för vem som ska göra vad inom cancervården, till exempel vilka sjukhus som ska utföra en viss behandling.

– Där är RCC Väst verkligen hemma, även om det är lite kvar av implementeringen i Halland, sa Helena von Knorring, projektledare på Socialstyrelsen.

Samtidigt nämndes flera utmaningar, till exempel att inkludera rehabilitering och att hitta en balans mellan vad som centraliseras till universitetssjukhusen och vilka behandlingar som flyttas till regionsjukhusen.

 

Tre kriterier kräver vidare arbete

Utöver planen förnivåstrukturering fick även planen för den palliativa vården klart godkänt. De övriga punkterna kräver vidare arbete. De flesta som närvarade ansåg dock att det var positivt, eftersom det krävs ett ökat samarbete med regionerna när planerna tas fram.

– Det måste vara planer som vi känner att vi kan arbeta efter och ta stöd i, både ur ett politiskt perspektiv, ett tjänstemannaperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det kan inte vara så att RCC gör en plan där verksamheten sedan säger: den här planen kan vi inte arbeta efter, för den är för ambitiös, eller för abstrakt, eller vad det nu kan vara, sa Emma Pihl, avdelningschef vid Uppdragsavdelningen i Region Halland.

 

Samarbetet behöver fördjupas

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen ansåg att regionerna behöver ta ett ökat ansvar i vissa frågor, men också att samarbetet mellan Regionalt cancercentrum väst och regionerna behöver fördjupas, till exempel i arbetet med att ta fram en regional cancerplan.

– Jag tror att det är klokt att bygga den succesivt utifrån de processer vi arbetar med. Utmaningen vi har är att få in den i linjen, så att situationen inte blir att man sedan säger: ”det här har vi inte pengar att genomföra.” Planen måste vara lika mycket förankrad i förvaltningarna på sjukhusen och regionerna som på RCC, sa hon.

Ett område som lyftes som en särskild utmaning är planen för kompetensförsörjning. Många påpekade vikten av att inte bara se till behovet av specialistläkare, utan att se alla professioner som behövs för att vårdkedjan ska fungera, från kontaktsjuksköterskor och undersköterskor till biomedicinska analytiker.

 

Stort engagemang under dagen

Uppslutningen var stor när Socialstyrelsens team besökte Göteborg. Totalt fanns ett åttiotal personer fanns på plats, både patient- och närståendeföreträdare, politiker, forskare, tjänstemän och medarbetare inom cancervården och diskussionerna var intensiva, men inlyssnande.

– Som politiker är jag väldigt glad att det är så många här i dag. Det visar hur stort engagemanget är. Det är en enorm styrka att vi får samma information, vid samma tillfälle. Att vi har olika bilder och kan reflektera över det tillsamman, sa Helen Eliasson, ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen, som även gav RCC Väst i uppdrag att utreda ett framtida stöd- och rehabiliteringscenter i Västsverige.

Ann Söderström avslutade diskussionen med ökat fokus på patienten.

– Jag skulle vilja skifta fokus i den här diskussionen, från planer till vad vi faktiskt åstadkommer. Hur ser våra medicinska resultat ut, hur ser våra processer ut och vad vill vi uppnå för våra patienter? sa hon.

 

Fakta: Om dagen

Besöket genomfördes den 19 september, på uppdrag av regeringen. Inför mötet hade Socialstyrelsen samlat in styrdokument och intervjuat flera aktörer. Resultatet ligger till grund för den samlade rapport om utvecklingen av alla regionala cancercentrum som lämnas till regeringen nästa år.