Tre frågor till...

Sidan publicerades 2 oktober 2014

Helen Eliasson
Helen Eliasson

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen

Vad uppfattade du som mest positivt under dagen?
– Att vi har skapat en så välfungerande patientmedverkan, där patientrepresentanterna faktiskt känner att de har en reell möjlighet att påverka. Det gläder mig, för det är en av de viktigaste framgångarna om vi ska kunna utveckla och förbättra cancersjukvården.

Är det några områden som du tycker är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
– Det viktigaste är att se hela vårdkedjan, till exempel när det gäller kompetensförsörjning. Att vi ser till hela behovet, inte bara specialister, utan alla som är viktiga för att få vården att fungera. En annan viktig fråga är det som en patientrepresentant beskrev – att när man väl har gjort sitt ingrepp, så är många gånger primärvården man har kontakt med, kanske ett helt liv. Det är viktigt att vi även får samarbetet mellan vårdnivåerna att fungera.

Har du några tankar som du vill skicka med RCC Väst det kommande året?
– Att ligga i och hålla ut.

 

 Ann Söderström
Ann Söderström

Hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen

Vad är ditt intryck av dagen?
– Spännande diskussioner och bra uppslutning.

Är det några områden som du tycker är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
– Kompetensförsörjningen i synnerhet tycker jag. Det är viktigt att vi får en hel kompetensförsörjning för hela cancervården, i hela regionen. Att vi tittar på alla specialiteter, alla olika professionsnivåer och hur vi ska jobba framåt.

Vad bör vi tänka på när vi går vidare med nivåstruktureringen?
– Det är viktigt att RCC samarbetar med linjen även här, så att man har med sig linjen i hur man ska jobba. Jag tyckte det var spännande att höra hur man tränar kirurger på nya sätt, i samband med nivånivåstruktureringen av operationer vid magsäckscancer. Att man kan rotera mer inom regionen för att bibehålla sin kompetens.

 

Emma Pihl
Emma Pihl

Avdelningschef vid Uppdragsavdelningen, Region Halland

Vad är ditt intryck av dagen?
– Jag tycker att Socialstyrelsen har gjort ett bra arbete. Det är väldigt nyttigt och lärorikt att få höra när någon annan bedömer det jobbet vi gör.

Är det några områden som du tycker är särskilt viktigt att arbeta vidare med?
– Jag tycker att kompetensförsörjningen är väldigt viktigt. Men precis som har lyfts idag, så handlar det inte bara om cancer, utan vi måste tänka på kompetensförsörjning och nivåstrukturering över hela linjen. Det blir väldigt smalt om vi bara ska titta på cancer. Det finns väldigt mycket annan typ av kirurgi som har nämnts under dagen, som inte är kirurgisk kirurgi. Det kan vara ortopedisk kirurgi eller annan sorts kirurgi som man kan behöva fundera över och där måste huvudmännen ta ett mycket bredare ansvar tycker jag. RCC är en del i detta och en god hjälp, men vi som är huvudmän måste ta ett ännu bredare grepp i de frågorna.

Är det något särskilt du bär med dig från dagen?
– Jag tycker att det är väldigt roligt att patienter och närstående har en så framträdande roll i det här arbetet. Jag har haft förmånen att prata med fyra olika representanter i dag och de känner sig extremt delaktiga. Det är väldigt roligt tycker jag. Vi måste bli bättre på att ta in patienternas och de anhörigas perspektiv in i vården för då kommer vi att nå förbättringar. Det kommer att vara lite smärtsamt, men vi får lära oss att ta till oss av den kritiken och jobba vidare utifrån det.

 

Text: Karin Allander
Foto: Hanna Wekell