Så ska cancervården i Västra sjukvårdsregionen utvecklas

Sidan publicerades 8 juni 2015

Nu finns en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål.

Bild på utvecklingsplanens omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

  • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
  • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening
  • Tidig upptäckt av cancer
  • Sammanhållna patientprocesser
  • God palliativ vård

Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling
Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid Regionalt cancercentrum väst och den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

– Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att detta ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Nils Conradi, verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum väst.