Allmänläkare centrala för tidig upptäckt av cancer

Sidan publicerades 10 november 2015

Över 70 procent av alla patienter som senare visar sig ha cancer söker sig först till primärvården. Därför är det viktigt att allmänläkare har kunskap om tidiga symptom och känner till hur patienterna kan utredas och få behandling så snabbt som möjligt.

Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi vid Regionalt cancercentrum väst och regional processägare för tidig upptäckt.Det menar Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi vid Regionalt cancercentrum väst och regional processägare för tidig upptäckt.

– Allmänläkarna har en nyckelroll i detta. Över 70 procent av alla cancerutredningar initieras i primärvården. Därför är det viktigt att de känner till förändringarna som sker i cancervården just nu, till exempel införandet av standardiserade vårdförlopp. Att veta om att det nu finns snabbspår för utredning av cancer och hur de ska göra för att remittera patienter dit, säger hon.

Enligt Marcela Ewing handlar tidig upptäckt inte bara om att förbättra patientens diagnos.

– Varje dag man väntar på besked om man har cancer eller inte, eller väntar på att få behandling är ett lidande. Därför är satsningen på kortare väntetider central. Det är också viktigt att vi förbättrar omhändertagandet av patienterna och att de får information om vad standardiserade vårdförlopp är, så att de vet vad de kan förvänta sig av sjukvården, säger hon.

Stort intresse för utbildningsdagar

Standardiserade vårdförlopp för de första fem cancerdiagnoserna infördes 1 september. Under hösten har RCC Väst och Sektorsrådet för allmänmedicin genomfört utbildningsdagar för allmänläkare på fem orter i Västra Götalandsregionen. Intresset för dagarna har varit stort.

Monica Ericson Sjöström, chefläkare på Närhälsan, ser positivt på satsningen.

– Tidigare har de varit alldeles för lång väntan på undersökningar och remisser har skickats fram och tillbaka, vilket har fördröjt utredningen. Förhoppningsvis gör de standardiserade vårdförloppen att utredningen går snabbare och att ansvarsfördelningen blir tydligare, säger hon.

– En sak vi har funderat litet på i primärvården är hur kriterierna för välgrundad misstanke om cancer är satta. I vissa fall verkar de vara något vida, men det har ju tagits fram av SKL och kommer att utvärderas, säger hon.

Många oroar sig för cancer

Gunilla Victor, allmänläkare på Centrumpraktiken i Kungälv.

Ett exempel som diskuterades under utbildningsdagarna är makroskopisk hematuri, det vill säga blod i urinen. Enligt det standardiserade vårdförloppet för urinblåse- och urinvägscancer ska alla över 40 år med blod i urinen remitteras till urolog. 

– Vi träffar många kvinnor som har blödningar vid urinvägsinfektioner och som har haft det återkommande hela livet. Oftast tolkar vi det som något benignt (ofarligt). Det är en annan sak om man har ett nytillkommet symtom. Här tror jag att det är viktigt att använda sitt kliniska omdöme, annars kommer vi att översvämma urologen med remisser för cystoskopier på friska kvinnor, säger Gunilla Victor, allmänläkare på Centrumpraktiken i Kungälv. 

Även hon ser positivt på satsningen på standardiserade vårdförlopp.

– Det är jättebra att man fokuserar på detta, så att patienterna får hjälp snabbt. I dag får vissa patienter vänta orimligt länge. Jag ser det också som ett bra tillfälle för forskning. Att följa upp om detta gör att vi upptäcker cancer tidigare och se över våra bedömningsgrunder i primärvården. Fler primärvårdsläkare borde forska och det här är ett område som lämpar sig väldigt väl för det – också därför att det är så många som söker hos oss som är rädda för att ha cancer. Det hör till den vanligaste oron som patienterna har när de kommer, säger hon. 

Viktigt med snabb återkoppling

Maria Johansson, allmänläkare på Torpavallens vårdcentral.

Enligt Maria Johansson, allmänläkare på Torpavallens vårdcentral, är det också viktigt att utbilda sjuksköterskorna. Dels för att de behöver ha kunskap om alarmsymtom i samband med telefonrådgivning och dels för att de bör veta vad som ska ingå i remisser, eftersom remisser enligt standardiserade vårdförlopp ska skickas samma dag.

– Det är också viktigt att sjukhusen hör av sig snabbt. Om vi talar om för patienten att det finns en misstanke om cancer och att någon från sjukhuset kommer att ringa, så kommer de att vänta på det där samtalet varje dag. Då är det väldigt viktigt att tiderna hålls, säger hon.

Text och foto: Karin Allander