MENY

Cancerpreventionsplan kompletteras med affisch

Sidan publicerades 20 juni 2017

Nu lanseras Cancerpreventionsplanen som har utarbetats av Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Halland. Som komplement har en affisch med den europeiska kodexen mot cancer tagits fram.

Cancerpreventionsplanen antogs under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Regionstyrelsen i Region Halland och visar hur och varför cancerprevention är en viktig del av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i västra sjukvårdsregionen.

– Den riktar sig till politiker, tjänstemän och medarbetare i verksamheter som arbetarmed frågor som rör utveckling av befolkningens hälsa. Vår förhoppning är att planen ska användas som ett stöd för insatser och prioriteringar i det lokala folkhälsoarbetet, säger Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare prevention, Regionalt cancercentrum väst.

Exempel på uppslag från cancerpreventionsplanen. Klicka för större bild.

För respektive riskfaktor redovisas kortfattad befolkningsstatistik, viktiga aktiviteter för att stärka cancerpreventionen i sjukvårdsregionen samt förslag på indikatorer för uppföljning.

– Planen har fokus på de levnadsvanor och riskfaktorer som påverkar risken att drabbas av cancer på populationsnivå, säger Shirin Bartholdsson.


12 sätt att minska risken att drabbas av cancer

Hösten 2014 presenterades en uppdatering av Euroepan Code Against Cancer. Den innehåller hälsoråd till befolkningen där syftet är att minska cancerförekomsten och samtidigt åstadkomma en förbättring av hälsotillståndet genom en sundare livsstil. De första råden kom 1987 och riktade sig primärt till allmänläkare som i sin tur skulle kanalisera ut budskapet till befolkningen. Den aktuella uppdateringen är den tredje i ordningen och har utmynnat i tolv råd som kan bidra till att minska risken för cancer.

– De första sju råden handlar om prevention och förbyggande inom områdena tobak, vikt, fysisk aktivitet, mat, alkohol och sol. De områdena lyfts fram i cancerpreventionsplanen tillsammans med statistik från Öppna jämförelser och beräkningar från Cancerpreventionskalkylatorn för att illustrera vad som rekommenderas på individnivå, säger Shirin Bartholdsson.

Råden är vetenskapligt underbyggda och arbetet med kodexen har bedrivits av EU och WHO (IARC), mer detaljerade svar på specifika frågor rörande varje enskilt råd finns tillgänglig på IARC:s websida (www.iarc.fr).

– Som komplement till cancerpreventionsplanen har en affisch med hela europeiska kodexen mot cancer tagits fram – 12 sätt att minska risken att få cancer. Affischen kan beställas kostnadsfritt av verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen. Innehållet riktar sig till allmänheten och kan användas för information om prevention i väntrum och i allmänna utrymmen, säger Shirin Bartholdsson.

Beställ tryckta exemplar av affischen
Affisch i A3-format med Europeiska kodexen mot cancer - 12 sätt att minska risken att drabbas av cancer. Beställs via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen. 
(Välj ämnet: "Folkhälsa")

Cancerpreventionsplanen finns att ladda ner i två versioner:


Ansvarig redaktör: Anna Nilsson

Sidan uppdaterad: 16 januari 2019