Succé för nya ”detektivmottagningar”

Sidan publicerades 21 juni 2017

Var sjätte patient som utreddes hade cancer och över 80 procent fick någon annan diagnos. Det är resultatet efter första året med diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen. Diagnostiska centrum är en helt ny typ av verksamhet som utreder patienter med allvarliga ospecifika symtom – en patientgrupp som tidigare ofta föll mellan stolarna.

Diagnostiska centrum finns på fem sjukhus i Västra Götalandsregionen och infördes i maj 2016. Hit remitteras patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan tyda på cancer. Att symtom är ospecifika innebär att de inte kan härledas ett visst organ eller en särskild kroppsdel, utan är mer diffusa. Till exempel kan det röra sig om smärtor, trötthet, ofrivillig viktnedgång, anemi (blodbrist) eller tecken på inflammatorisk reaktion, där man inte hittar någon bakomliggande förklaring. 

– Symtom som trötthet kan bero på allvarlig sjukdom som cancer, men det kan också bero på allt från låg ämnesomsättning till depression och stress, säger Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin/onkologi och regional processägare för tidig upptäckt av cancer vid Regionalt cancercentrum väst.

Samarbetar med alla specialiteter

Tidigare har det inte funnits någon instans som har ansvarat för att utreda patienter med allvarliga ospecifika symtom, vilket både har lett till långa utredningstider och onödigt lidande.

– Allmänläkarna har inte riktigt vetat vart de ska skicka patienterna för utredning. Ofta har de bollats fram och tillbaka mellan många olika specialiteter och vissa patienter har farit väldigt illa. Dessutom har forskning visat att lång utredningstid hos patienter som visar sig ha cancer ger en sämre prognos, säger Marcela Ewing. 

Att arbeta på ett diagnostiskt centrum är lite av ett detektivarbete. Av de patienter som utreddes under första året hade var sjätte en cancersjukdom. 80 procent fick andra diagnoser, allt från reumatism och mag- och tarmsjukdomar, till psykiatriska diagnoser och olika infektionssjukdomar som lunginflammation och borrelia.Sofia Ekdahl, chef för diagnostiskt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Bild: Sofia Ekdahl. 

– Vår uppgift är att snabbt utesluta eller bekräfta cancer och att ställa en korrekt diagnos. För att uppnå det samarbetar vi med alla specialiteter på sjukhuset, från radiologi till reumatologi och ortopedi, säger Sofia Ekdahl, specialistläkare i invärtesmedicin och chef för sektionen för hematologi och tromboembolism där diagnostiskt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ingår.

Ett lärorikt detektivarbete

Utöver att vara chef för diagnostiskt centrum är Sofia Ekdahl även en av fem läkare som tjänstgör på mottagningen. Hon tycker att arbetet är utmanande och svårt, men också lärorikt.

– Vi har skämtsamt kallat oss för ”Doktor House” efter TV-serien och lite så är det ju. Patienterna kan i princip ha vilka sjukdomar som helst. Det som framför allt känns roligt är att vi kan ta ett helhetsansvar och hjälpa en patientgrupp som tidigare har fallit mellan stolarna, säger hon.

På mottagningen arbetar även en undersköterska som hjälper till med administration och en sjuksköterska som fungerar som kontaktsjuksköterska och koordinator. Patienterna kan ringa när som helst under kontorstid och en första enkätundersökning visar att det är uppskattat.

– Många vittnar om att det är en stor trygghet. De flesta är nöjda med utredningen oavsett vilken diagnos de får. Jag tror att det beror på att de får ett personligt bemötande och snabb hjälp. Begränsningen ligger ibland snarare hos patienterna, beroende på hur de mår. Alla orkar inte komma in och att göra flera undersökningar på en vecka, säger Sofia Ekdahl.

Stor förbättring för patienterna

Diagnostiska centrum har inneburit en stor förbättring för patienterna, dels eftersom de nu har en fast vårdkontakt under hela utredningen och dels för att väntetiderna har kortats betydligt.

Preliminära siffror visar att drygt 170 patienter utreddes under det första året. Den genomsnittliga utredningstiden för att diagnosticera cancer var nio dagar.

Det nationella målet är att patienter som remitteras till diagnostiska centrum ska få en diagnos inom 22 dagar. I Västra Götalandsregionen lyckades man hålla ledtiden i nästan 90 procent av fallen under första året, åtminstone vad gäller att bekräfta eller utesluta cancer.

– Att ställa andra diagnoser har tagit längre tid, så där har vi lite att jobba på. Samtidigt kan jag tycka att det är rimligt att utredningen får ta lite längre tid när man väl har uteslutit cancer och andra allvarliga sjukdomar, säger Sofia Ekdahl.

En viktig resurs för primärvården

Hos hälften av patienterna med de vanligaste cancerformerna debuterar sjukdomen med allvarliga, ospecifika symtom, till exempel trötthet och smärta. Samtidigt är det vanliga symtom som många söker för i primärvården och långt ifrån alla har cancer.BildMarcela Ewing. 

– Utmaningen är därför att identifiera patienter som har en så kallad välgrundad misstanke om cancer. Det görs med hjälp av det standardiserade vårdförloppet för allvarliga, ospecifika symtom. Här beskrivs vad primärvården ansvarar för att utreda och kriterier för när remiss kan skickas till ett diagnostiskt centrum, säger Marcela Ewing.

Hon har arbetat med både planering och uppföljning av diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen och har själv arbetat som allmänläkare. Marcela Ewing ser diagnostiska centrum som en stor tillgång, främst för patienterna med också för primärvården.

– Det är en fantastisk möjlighet! Äntligen kan primärvården få snabbare tillgång till utredningsresurser som i vanliga fall tar mycket längre tid. Utmaningen nu är att nå ut med information till alla allmänläkare så att fler vet om att den här resursen finns, säger hon.

Text: Karin Allander  Foto: Karin Allander/Istockphoto

Fakta: Diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen

  • Infördes i maj 2016 och finns på medicinklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus, Norra Älvsborgs Länssjukhus och Frölunda Specialistsjukhus.
  • Utreder vuxna patienter enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) för allvarliga ospecifika symtom.
  • Tre diagnostiska centrum utreder även SVF för cancer utan känd primärtumör, det vill säga patienter med misstänkt metastas där man inte känner till ursprungstumören. Även det är en patientgrupp som tidigare hade lång och oklar utredningsgång.
  • Under det första året utreddes drygt 150 patienter för cancer utan känd primärtumör.
  • Över 170 patienter utreddes för allmäna ospecifika symtom, varav drygt 15 procent visade sig ha cancer.
  • Målet med SVF är kortare utredningstider och en mer jämlik vård. Hittills har ett 30-tal SVF införts.

Läs mer om diagnostiska centrum.
Läs mer om cancer utan känd primärtumör.
Läs mer om standardiserade vårdförlopp (SVF).