Patientöversikt förbättrar vården vid avancerad prostatacancer

Sidan publicerades 29 mars 2017

Bättre överblick av sjukdomsförloppet, ökad kvalitet i mötet med läkaren och större trygghet för patienten. Det är några fördelar med det nya verktyget Patientöversikt prostatacancer. Verktyget har tagits fram i samarbete med både patienter, sjuksköterskor, onkologer och urologer och ger helt nya möjligheter att utveckla vård och behandling av patienter med avancerad prostatacancer.

Hur skulle det optimala stödet för uppföljning av patienter med avancerad prostatacancer se ut? Ett system där man enkelt kan följa hela patientens sjukdomsförlopp. Där man kan följa PSA-värden, givna behandlingar, sjukdomsstatus, laboratoriedata och alla undersökningar. Ett verktyg där man också kan följa patientens upplevelse av sjukdomen – hur han skattar sin smärta, sina biverkningar och sin livskvalitet, så att nya läkemedel kan följas upp på ett bättre sätt.

De senaste tre åren har en projektgrupp i Nationella prostatacancerregistret arbetat för att ta fram just ett sådant verktyg. Det kallas Patientöversikt prostatacancer (PPC) och används nu på 26 urolog- och onkologkliniker runt om i Sverige, bland annat på Falu lasarett, Gävle Sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Sparar tid och ger bättre konsultationer

I patientöversikten presenteras information grafiskt på en tidsaxel (se exempel här) där man kan följa utvecklingen av bland annat PSA-värden, olika behandlingar, vilka undersökningar som har gjorts, samt patientens allmäntillstånd och läkarens sammantagna kliniska bedömning.

– Det tar mig bara några minuter att bli fullt uppdaterad i patientens behandlingssituation. Jag skulle säga att jag sparar tio minuters inläsningstid per patientbesök. Någonting som tidigare tog mycket tid var att räkna ut dubbleringstider av PSA-värden. Nu får jag det med ett knapptryck, säger Ingela Franck Lissbrant, överläkare i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare för prostatacancer vid Regionalt cancercentrum väst som leder utvecklingen av patientöversikten. 

Patienten blir mer delaktig

När Ingela Franck Lissbrant träffar sina patienter använder hon dubbla skärmar. På den ena har hon det vanliga journalsystemet och på den andra patientöversikten. Hon för större delen av samtalet kring patientöversikten och skriver ut den så att patienten kan ta med den hem.

– Det gör att patienten blir mer delaktig. Många beskriver att det ger en ökad trygghet, särskilt om de träffar en ny doktor. Vi försöker hålla läkarkontinuiteten, men det är inte alltid det fungerar och då underlättar patientöversikten otroligt mycket. Samma sak om patienten ska behandlas på flera kliniker. I stället för att skicka långa remisser kan vi använda samma system, säger hon.

Rapporterar symtom innan läkarbesök

Sedan mitten av februari har PPC även infört PROM-variabler som är patientrapporterade mått på symtom, funktionsförmåga, hälsa och livskvalitet. 17 frågor har valts ut tillsammans med patienter. Måtten rapporteras före mötet med läkaren, i första hand via formulär på webben och i andra hand på en surfplatta i väntrummet.

Utvecklingen av PPC finansieras till största del av Prostatacancerförbundet, som upplever att det nya verktyget är mycket positivt för patienterna. 

– Det är ett fantastiskt hjälpmedel! Det blir mycket lättare för patienten att följa sjukdomsutvecklingen tillsammans med sin läkare. Ur ett patientperspektiv är PROM-måtten det viktigaste. Vi upplever att vården hittills har mätt vad man gör och hur man gör det. Däremot har man inte riktigt fångat hur patienterna mår och deras upplevelser. Det är ju det avgörande egentligen, säger Calle Waller på Prostatacancerförbundet.

Ger överblick över användning av nya läkemedel

Maria Frånlund är chef för verksamhetsområdet urologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hon upplever att PPC har många fördelar även ur hennes perspektiv.

– Som vårdgivare och ansvarig för budget tycker jag att det är ett fantastiskt system. Det är ett enkelt och överskådligt verktyg som saknar motstycke, inte minst när vi ska avropa kostnader för läkemedel. Tidigare fick vi sitta och göra Excelfiler, i dag kan vi snabbt få en överblick av hur många patienter som går på olika läkemedel och kan extrahera data direkt ur systemet. Jag tror att många onkologiska grupper som använder dyra läkemedel skulle ha nytta av det här, säger hon.

Läs hela artikeln i Onkologi i Sverige.

Text och foto: Karin Allander