Aktuellt i regional vårdprocess urinblåsecancer

Sidan publicerades 6 november 2017

I den regionala vårdprocessen för urinblåsecancer sker arbete för att bland annat korta de långa väntetiderna till operation och onkologisk behandling och för att utveckla en cancerrehabiliteringsstruktur i regionens verksamheter.

Vårdprocessen för urinblåsecancer leds av Elisabeth Öfverholm, onkolog, och Viveka Ströck, urolog, regionala processägare för urinblåsecancer och Johan Bengtsson, utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst.

Långa väntetider

I processen har arbete skett sedan 2015 med att starta upp och arbeta utifrån det standardiserade vårdförloppet för urinblåsecancer. Vårdprocessen dras med långa väntetider för patienterna.

– Idag är ingångsåldern för standardiserat vårdförlopp för urinblåsecancer låg, vilket är en av orsakerna till förlängda tider till ett första besök. Det är dessutom långa väntetider till en första operation och cystektomi, vilket delvis kan förklaras av sjuksköterskebrist. Men vi arbetar hårt för att korta dessa väntetider på olika sätt, säger Viveka Ströck, regional processägare för urinblåsecancer.

Som en del i att korta väntetiderna har regionala multidisciplinära konferenser hållits sedan hösten 2015 och fungerar idag mycket bra.

Ny onkologisk behandling

En ny immunstimulerande onkologisk behandling vid spridd urinblåsecancer väntar på att bli klar för användning i Västra Götalandsregionen

– Behandlingen kommer att ges till en viss typ av patientgrupp för att behandla spridd urinblåsecancer hos patienter som inte tål standardbehandlingen med cytostatika eller då den inte hjälper. Enligt gjorda studier är det 15 procent av patienterna som svarar bra på den här typen av immunstimulerande behandling, säger Elisabeth Öfverholm, regional processägare för urinblåsecancer.

Särskilt fokus på cancerrehabiliteringsstrukturer

Arbetet med att skapa en cancerrehabiliteringsstruktur på de olika urologiverksamheterna i regionen ser olika ut. Under hösten träffades omvårdnadsgruppen för urinblåsecancer för att diskutera och utveckla cancerrehabiliteringsstrukturerna för patientgruppen.

– Under dagen diskuterade vi och skapade en begreppsförståelse kring cancerrehabilitering. Sedan följde gruppövningar där medlemmarna i omvårdnadsgruppen fick diskutera vilka eventuella hinder som finns för att etablera en varaktig cancerrehabiliteringsstruktur, säger Johan Bengtsson, utvecklingsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Omvårdnadsgruppen för urinblåsecancer diskuterar regionens cancerrehabiliteringsstrukturer.

Omvårdnadsgruppen ska under hösten undersöka hur en cancerrehabiliteringsstruktur skulle kunna byggas upp i de olika verksamheterna. Arbetet kommer sedan att följas upp under omvårdnadsgruppens nästa möte i januari 2018.

Regional vårdprocess cancer i urinblåsa och urinvägar
Bättre uppföljning av patienter med urinblåsecancer