Nya kvalitetsindikatorer för 12 cancerdiagnoser

Sidan publicerades 24 augusti 2018

I Verksamhetsanalysen 2018 ingår 12 cancerdiagnoser – för vilka kvalitetsindikatorer med måltal valts ut för regional uppföljning. RCC Väst fick i januari 2017 uppdraget från Data och analys, Västra Götalandsregionen, att se över kvalitetsindikatorerna inom cancerområdet. Ett omfattande arbete har genomförts med många lagspelare, där var och en dragit sitt strå till stacken.

Västra Götalandsregionen har en förteckning med kvalitetsindikatorer, fastslagna för att följa upp hälso- och sjukvårdsverksamheterna inom regionen. Detta görs dels genom Verksamhetsanalysen och dels genom direkta uppföljningar ute i respektive sjukvårdsverksamheter. Cancerdiagnoser har tidigare inte varit representerade i större omfattning i den regionala förteckningen, endast ett mindre antal indikatorer har funnits med. Nu innehåller förteckningen kvalitetsindikatorer för totalt 12 cancerdiagnoser.

Verksamhetsanalysen är ett interaktivt verktyg som visar viktiga delar av hälso- och sjukvården i Västra Götaland – som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, befolkningens och patienternas syn på vården, fakta om sjukvården, tillgänglighet m.m.

Omfattande arbetsprocess i flera steg och många delaktiga medarbetare

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare i hematologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tillsammans med Katrín Gunnarsdóttir, enhetschef statistik vid RCC Väst, ansvarat för olika delar i arbetsprocessen. Katrín berättar hur det hela började:

– Eftersom RCC Väst är en naturlig arbetspartner för området cancersjukdomar i Verksamhetsanalysen, fick vi i uppdrag av Data och analys att välja ut och följa upp cancerdiagnosernas kvalitetsindikatorer. Projektet började redan hösten 2017, då vi gjorde en översyn för ett antal diagnosområden. Arbetet, som utgick från kvalitetsregister på INCA-plattformen, resulterade i kvalitetsindikatorer som används för uppföljning från och med 1 januari 2018. 

Med gedigen kunskap och skarpt öga för statistik, ger Katrín en bild av det komplexa arbetet bakom framtagningen av indikatorerna:

– Statistikerna har varit med och tittat på definitionerna för att också se till helheten. Frågor som ställts är: Ger det här en mening? Kan vi få ut den här datan från registret? Är det rätt formulerat? I ett senare skede, från data till införande i Verksamhetsanalysen, så har statistikerna skapat underlaget för respektive diagnos.

Arbetsprocessen med Verksamhetsanalysen har krävt och involverat flertalet medarbetare. Förutom Herman och Katrín har arbetsteamet inom RCC Väst inkluderat Anna Karevi Verdoes som är enhetschef inom vårdutveckling, de regionala processägarna inom respektive cancerdiagnos, statistiker samt en kommunikatör. Alla har utfört sin del i processen och tyckt till i olika skeden.

Indikatorer med förankring i olika cancerdiagnoser

Ett stort arbetsområde kräver också struktur och planering. Många trådar ska vävas ihop. Som ”spindeln i nätet” har Herman Nilsson-Ehle haft en medicinsk översyn och samtidigt en projektledande roll. Dialog med processägarna har genomförts och arbetet i hela gruppen har hållits samman. Herman ser positivt på hur projektet framskridit:

– Hela tänket med Verksamhetsanalysen är att spegla indikatorer som utgår från säkra data. Indikatorer ska vara meningsfulla, robusta och möjliga att följa över tid. De utgår oftast som regel från kvalitetsmål formulerade i nationella och regionala vårdprogram och inkluderar kvalitetsmått för vårdförlopp, medicinskt innehåll och patientomhändertagande. Indikatorer ska också vara enkla att ta fram ur kvalitetsregistret och andra tillförlitliga källor.

Målet är inte att det ska göras stora revisioner varje år, det handlar om att få cancerområdet med på banan samt att på sikt kunna analysera trender. Resultaten skall kunna användas i det kontinuerliga förbättringsarbetet och möjliggöra nationella jämförelser, vilket underlättas av att indikatorerna via de regionala processägarna är förankrade i de olika cancerförloppen. Fortsättningsvis kommer regelbundna översyner att göras. Cancerområdet är i en kontinuerlig utvecklingsfas där nya indikatorer kan tillkomma och andra sorteras ut.

Framtagning av indikatorerna och dess betydelse

Framtagandet av indikatorerna har utgått från det som man jobbar med, till exempel arbetet i registergrupperna. Som inspiration användes också Koll på läget – vilket är nulägesrapporter där register på INCA-plattformen kontinuerligt redovisar utvalda registerspecifika indikatorer. Frågan som ställdes var: Vad finns och vad är det som gärna följs upp? Katríns främsta arbetsuppgift var att göra en inventering och ta fram diskussionsunderlag i form av en sammanställning på kvalitetsindikatorer som redan fanns att hämta i Koll på läget. Katrín berättar att indikatorerna har betydelse även utanför Verksamhetsanalysen:

– Det finns en portal, Kvartalen, som Registercentrum Västra Götalandsregionen har hand om. Det är ett webbbaserat system som redovisar kvalitet i sjukhusvården och möjliggör jämförelser i Västra Götaland. Det handlar om mer kontinuerlig redovisning och rutinen är att RCC Väst levererar data från INCA till denna portal var tredje månad. Tanken är att indikatorerna från Verksamhetsanalysen även ska speglas här.

Ett gott samarbete och successiv webbpublicering

Arbetet med Verksamhetsanalysen 2018 är nu så gott som klart. Beslut har fattats och samarbete har skett tillsammans med Lars Rex, koncernstab Hälso- och sjukvård, Kristina Narbro, Maria Telemo Taube, Nina Cherigui och Anna Norman Kjellström, koncernavdelning Data och analys, Västra Götalandsregionen. Innehåll och fakta för de olika diagnoserna har successivt webbpublicerats. 12 cancerdiagnoser kommer slutligen att finnas på plats.

Text och foto: Annika Magnusson 

Läs mer och ta del av avsnittet cancersjukdomar på Verksamhetsanalysen 2018 här:
http://analys.vgregion.se/2018/medicinsk-kvalitet-18-programomraden/Cancersjukdomar/

Startsida Verksamhetsanalysen 2018:
http://analys.vgregion.se/2018/