Har du gått webbutbildningen i palliativ vård?

Sidan publicerades 11 december 2019

Missa inte chansen att ta del av utbildningen via Lärplattformen. Den finns tillgänglig för all personal inom Västra Götalandsregionen som kommer i kontakt med patienter med behov av palliativ vård och deras närstående.

Utbildningen har varit tillgänglig sedan våren 2016. I början av december 2019 hade 14 550 personer lärt sig mer om allmän palliativ vård genom webbutbildningen. Cirka en tredjedel är medarbetare inom Västra Götalandsregionen och två tredjedelar kommer från kommuner och privata vårdgivare.

– Webbutbildningen ger en väldigt bra introduktion till vad palliativ vård och palliativt förhållningssätt innebär. Den riktar sig till olika personalkategorier och kan mycket väl ingå i introduktion av nyanställda inom hemtjänsten eller på boende, säger Maria Calissendorff, regional processägare för palliativ vård vid RCC Väst.

Röster om utbildningen

Via lärplattformen har även synpunkter på utbildningen samlats in. Så här tycker några av de som deltagit under 2019:

”Utbildningen gav mång nya infallsvinklar, bland annat att all personal är värdefull för patienten allt från lokalvårdare till överläkare.”

”Det var en utmärkt utbildning. Allmänpalliativ vård men med utmaningar och även vi inom specialiserad palliativ vård. Fick en del att ta med för vidareutveckling. Allt beroende på hur djupt man går in i diskussionerna. Mycket bra!!”

”Flera uppgifter under utbildningens gång, då blir det automatiskt reflektion över den information man fått till sig och kan försöka koppla det till dagligt arbete.”

Om utbildningen

Syftet med utbildningen är att sprida kunskap och ge möjlighet till fortbildning i allmän palliativ vård i livets slutskede, oavsett profession och huvudman. Målet är att utbildningen ska ge medarbetarna en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Utbildningen förmedlar grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård utifrån fyra hörnstenar: Symtomlindring, Kommunikation och relation, Teamarbete och Närståendestöd.

Den fokuserar särskilt på det palliativa förhållningsättet, symtomlindring, psykosociala faktorer och samtalets betydelse. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper för att på bästa sätt anpassas till verksamheten.

Läs mer och ta del av arbetsmaterial:
Webbutbildning i allmän palliativ vård