Förändringar i screeningen för prevention av livmoderhalscancer ger nya data i kvalitetsregistret

Sidan publicerades 3 juli 2020

Nu har den regionala kvalitetsrapporten med data från verksamhetsåret 2019 för Västra Götaland och Halland publicerats. De förändringar som gjorts i samband med införandet av det nationella vårdprogrammet ger nya data i registret och möjlighet till utökade kunskapsanalyser.

Precis som föregående verksamhetsår har det skett stora förändringar inom cervixcancerprevention i sjukvårdsregionen. Det gällande vårdprogrammet infördes fullständigt under våren 2019.

– Underlaget för rapporten innehåller därför data från fall analyserade efter såväl tidigare som nu gällande rekommendationer, säger Charlotte Örndal som är registerhållare för nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention, processregistret Cytburken.  

Nytt för i år är en presentation av hur utfallet blir hos de prover där det går att identifiera primär analysmetod samt eventuell reflexanalys.

– Det ger en fingervisning om hur stor andel av de olika kategorierna som leder till någon form av åtgärd, och hur många kvinnor som nu ligger i kontrollfil för uppföljning av HPV utan cytologisk avvikelse.

Rapporten baseras på kvalitetsdata som sammanställs i Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention som är uppdelat i två delar; analysregistret och processregistret.

Analysregistrets sammanställningar ger en överblick över riket samt utveckling över tid, och är ett viktigt instrument för att följa upp hälsoläget i landet avseende HPV-status och förstadier till cervixcancer, samt hur bra vi är på att upptäcka dessa. Processregistrets kvalitetsdata ger möjlighet att följa utveckling och resultat på lokal nivå, samt bidrar med underlag till verksamheternas egna utvärderingar. Rapporten innehåller även lokala kommentarer från regional processägare Anne Ekeryd-Andalen och kommer att tryckas och distribueras som tidigare år.

Regional kvalitetsregisterrapport Västra Götaland och Halland, 2019 (pdf)