Effektiv dialogturné tack vare digitala mötesrum

Sidan publicerades 13 maj 2020

Trots coronaviruspandemin och den hårda belastningen på vården, kunde årets dialogturné om kolorektalcancerprocessen genomföras, tack vare digitala mötesrum. Team vid åtta sjukvårdsenheter kopplade upp sig för samtal om kvalitet, ledtider och hur vårdprocesser kan förbättras och utvecklas.

Dialogmöten har en jätteviktig funktion, menar Björn Frisk, överläkare och processchef vid kirurgkliniken på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Enheten var en av åtta förvaltningar som deltog i den två dagar långa dialogturnén via länk.

— Det är ett viktigt forum för dialog och erfarenhetsutbyten och en möjlighet för oss att få förståelse för vår vardag. Det är också viktigt att vi har någon som håller ett öga på oss och ställer vissa basala krav på hur vi bedriver cancervård.

Representanter för det kolorektala cancerteamet i Skövde kunde via länk diskutera viktiga data och få en genomlysning av vårdprocessen i syfte att lyfta det som fungerar väl, men även identifiera svaga länkar.

— Vi får en bra överblick av vår verksamhet och våra resultat. Vissa saker gör vi bra, andra något sämre. Vi har bra medicinska resultat, men det som oroar är ledtiderna, och det gäller inte bara under coronapandemin, säger Björn Frisk.

Fler än vanligt deltog

Den digitala dialogturnén administrerades av regionala processägare, omvårdnadsordförande och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Malin Samuelsson, Mattias Prytz och Susanne Ottosson satt samlade på RCC Väst under den digitala dialogturnén.Malin Samuelsson, Mattias Prytz och Susanne Ottosson satt samlade på RCC Väst under den digitala dialogturnén.

Under en timme fick varje förvaltning möjlighet att bolla frågor och funderingar kring aktuella SVF-data, ledtider, registerdata samt ta del av aktuell information.

— Vi arbetar tillsammans med målet att skapa en välfungerande process med god kvalitet och goda resultat. Överlag är de samlade resultaten bra, men samtliga förvaltningar har fortfarande för långa ledtider i SVF-förloppen. Vid mindre sjukhus är dock ledtiderna kortare. Glädjande nog kan vi dock konstatera att ledtiden från operation till start av adjuvant cytostatika hålls väl inom åtta veckor, säger Susanne Ottosson, onkolog och regional processägare för anal-, tjock-och ändtarmscancer. 

I stort fungerade tekniken väl och fler än vanligt tog chansen att delta via länk.

— Det fungerade verkligen jättebra. Och teamen var på vissa sjukhus mer fulltaliga i år, vilket är positivt, säger Susanne Ottosson. 

Även om dialogmöten fyller många viktiga funktioner, finns förbättringar att göra, menar hon.

— Inför dialogturnén hade vi bett de olika sjukhusen att förbereda och identifiera flaskhalsar samt ta ut egen SVF-data. Här finns mer att önska. Min förhoppning är att vi lokalt får igång användningen av all data som finns tillgänglig via RCC Väst. En annan förhoppning är också att teamen på sjukhusen blir ännu mer kompletta och att alla som är berörda av aktuell process ges möjlighet att delta. 

Rapporter med goda exempel

I över tio år har dialogmöten ägt rum för att förbättra vårdprocesser, såväl lokalt som regionalt. Malin Samuelsson är utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst. Hon har sedan starten 2011 varit en spindel i nätet. I nära samarbete med processägare och omvårdnadsordförande förbereder hon aktuella frågor och faciliterar dialogmötena.

— Många olika professioner och chefer som är berörda av hela patientens vårdkedja får chansen att mötas och lyfta det som fungerar väl, men även det som fungerar sämre. Det brukar bli bra diskussioner, både inom enheten men också mellan förvaltningarna. Ibland skapas lösningar runt sittande bord. Och i rapporterna som publiceras efter dialogmötena, lyfts många goda inspirerande exempel, säger Malin Samuelsson. 

Väntetider och MDK

Från Alingsås medverkade nio representanter för sjukhusets kolorektalcancerprocess. En inledande genomgång av färska kvalitetsiffor visade att enheten har gjort en betydande förbättringsresa vad gäller preoperativ MDK (multidisciplinär konferens).

Data från Alingsås lasarett visar att väntetiden för patienterna minskat.
Data från Alingsås lasarett visar att väntetiden för patienterna minskat.

— Ni har jobbat hårt och det syns i resultatet. Det gäller även resultatet för lokal recidiv. Det ska förvisso vara lnågåga siffor eftersom det är ovanligt med lokal recidiv vid koloncancer, men det är ändå viktigt att monitorera och följa utvecklingen, säger Mattias Prytz, kirurg och regional processägare för anal-tjock- och ändtarmscancer. 

En genomgång av flaskhalsar för koloskopin vid Alingsås lasarett visar att väntetiderna kunnat minska från cirka 30 till 20 dagar, mycket tack vare att en ny koloskopienhet har öppnats. Enligt SVF bör väntetider för koloskopi dock vara 10 dagar, men få sjukhus i regionen klarar det målet.

— Vi ser ändå en ljusning och att vi går i rätt riktning, säger Henrik Jonsson, chef för kirurgkliniken på Alingsås lasarett. 

Även för Alingsås lasarett, innebär coronapandemin en stor utmaning. Tidigare skickades samtliga patienter vidare till Borås (SÄS), men numera stannar infekterade patienter kvar på sjukhuset och vårdas på en nyöppnad pandemiavdelning.

— Vi hinner än så länge med våra cancerbehandlingar och vår cancerkirurgi, men vi räknar med att toppen ligger framför oss och att kapaciteten kan behöva dras ned i början och mitten av juni, säger Henrik Jonsson. 

Även Skövde uppvisade goda resultat när det gäller antalet patienter som tas upp på den multidisciplinära konferensen. 

— De har gjort ett bra jobb. Cirka 96 procent av alla patienter tas upp på MDK, precis som det är tänkt, säger Mattias Prytz. 

Ett trendbrott märktes dock vad gäller ledtiden från diagnos till behandling för patienter med koloncancer. Plötsligt ökade väntetiden från 25 till 41 dagar mellan 2017 och 2018.

— Det kan bero på att vi förlorade operationskapacitet. Om det var en slump eller engångsföreteelse vet vi inte riktigt. Vi behöver bevaka detta och följa utvecklingen, säger Björn Frisk, överläkare och processchef vid kirurgkliniken. 

Vartannat år digitalt?

Sammantaget visade årets dialogmöten att kvaliteten är hög i regionen, att basala mätvärden som utredning, MDK samt deltagande i studier är i topp samt att mortaliteten är låg och på en nivå som kan jämföras med övriga i riket. Fortfarande har ledtiderna inte nått målnivåerna, men har markant förbättrats jämfört med tiden före SVF. Dessutom har nu samtliga patienter tillgång till kontaktsjuksköterska, Min vårdplan samt cancerrehabilitering.

Corona-epidemin har skyndat på digitaliseringen och tvingat fram virtuella möten. På många håll har digitala möten visat sig vara mer tidseffektiva eftersom de ställer högre krav på närvaro och fokus.

— Vi kortade ned årets möten från två timmar till en timme. Vilket i sin tur innebar att åtta dialogmöten kunde genomföras på två dagar istället för fyra. Vi har nu diskuterat möjligheten att vartannat år genomföra mötena digitalt och vartannat år fysiskt, säger Malin Samuelsson. 

Även om årets dialogmöte fungerade väl, finns det ändå viktiga värden i att kunna träffas fysiskt, menar Björn Frisk.

— Jag skulle gärna vilja att samtliga sjukhus i regionen träffas för en gemensam dragning en gång per år i Göteborg. Erfarenhetsutbyte över en kaffekopp ska inte underskattas.