MENY

Organisation

Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartmentet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård.

Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin. Vi samarbetar tillsammans med vårdpersonal, patienter och närstående, universitet, myndigheter, företag och organisationer och skapar plattformar för lärande och erfarenhetsutbyte. 
Läs mer om våra uppdrag här. 

Arbetar för Västra sjukvårdsregionen

RCC Väst arbetar med utveckling av cancervården i Västra sjukvårdsregionen, som omfattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Beslut som rör hela området fattas i Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen som är en politisk samverkansfunktion för Västra Götalandsregionen och Region Halland. Region Halland ingår också i motsvarande samarbete för Södra sjukvårdsregionen och Regionalt cancercentrum syd. 

Tillhör Västra Götalandsregionen

Organisatoriskt tillhör RCC Väst Koncernstab Hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen och sorterar direkt under hälso- och sjukvårdsdirektören. RCC Väst är ett stabsorgan med processansvar. Det innebär att vi inte har något linjeansvar (resursansvar) i förhållande till vården. Uppdraget kan bara genomföras i samverkan med en rad aktörer inom vård och forskning. Resultatet är i hög grad är beroende av förmågan och viljan till samverkan över professionella och organisatoriska gränser och att alla aktörer omfattar en gemensam vision för verksamheten.

Så är vi organiserade

Arbete med regionala vårdprocesser, vårdprogram och regionala och nationella kvalitetsregister är tre centrala delar i arbetet. Vi har fyra enheter för registerkoordination, statistik, vårdutveckling och registerkonstruktion/IT. RCC Väst har även en enhet som bedriver forskning inom klinisk cancerepidemiologi.

Vårdprocessarbetet sker i särskilda vårdprocessgrupper med kliniskt verksam vårdpersonal (läkare och sjuksköterskor) från berörda medicinska områden från samtliga sjukhus och primärvården. Arbetet leds av en eller flera regional processägare. Regionala processägare är kliniskt verksamma läkare som är anställda på en viss procent vid RCC Väst för att driva och samordna arbetet. Till sin hjälp har de regionala stödteam med utvecklingsledare, statistiker och registeradministratörer.
Läs mer om det regionala vårdprocessarbetet här.
Informationsblad om RCC Västs organisation (pdf).

Styrgrupp och beredning av övergripande frågor

Övergripande administrativa frågor, till exempel gällande RCC Västs ekonomi eller större förändringar i vårdprogram, bereds politiskt och på tjänstemannanivå inom respektive region och fastställs genom beslut i Samverkansnämnden. För den samlade verksamheten ansvarar en verksamhetchef, som har det direkta ansvaret för de regionala processägarna och kansliets verksamhet. 

RCC Väst har även en strygrupp med en patientrepresentant och ledamöter från Region Halland, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet. 
Läs mer om styrgruppens uppdrag här.  

För samordningen med verksamhetschefsnivån vid sjukhusen finns ett rådgivande organ, Regionala tumörrådet, som är ett av 16 regionala medicinska sektorsråd i Västra Götalandsregionen. 
Läs mer om regionala tumörrådet här. 


Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 28 december 2019