MENY

Klinisk cancerforskning

RCC väst stödjer på olika sätt klinisk cancerforskning. Ett antal medarbetare bedriver forskning inom området. Några av dem är engagerade i forskarskolan som riktar sig till kliniskt verksamma doktorander vid Göteborgs universitet.

Forskningsområdena innefattar främst klinisk cancerepidemiologi, cancerprevention och strålbehandlingsrelaterade biverkningar. Såväl individer som har, eller har haft, en cancersjukdom som anhöriga till cancerpatienter studeras. Den kunskap som tas fram kan användas för att minska antalet individer som insjuknar i cancer, öka överlevnaden vid sjukdomen, förbättra livskvaliteten under och efter behandling samt minska risken för komplikationer hos cancersjuka.

Medarbetare klinisk cancerforskning

Pågående studier

 • Förutse och förhindra strålorsakade hjärnbiverkningar hos långtidsöverlevare efter cancerbehandling- ett samarbete mellan VGR och Sahlgrenska Akademin.
  Kontakt: Thomas Björk-Eriksson

 • Geografiska och socioekonomiska skillnader i sena cancerdiagnoser som påverkar överlevnad - underlag för riktade insatser för tidigare upptäckt av malignt melanom samt tarmcancer.
  Kontakt: Erik Holmberg
 • Intensivvård i anslutning till medicinsk och kirurgisk behandling av cancersjukdomar inklusive hematologiska maligniteter. Samarbete med Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Kontakt: Ann-Charlotte Waldenström Lundin

 • Jämförande studier av bröstcancer i västra och sydöstra sjukvårdsregionerna
  Kontakt: Erik Holmberg
 • Långtidsuppföljning av cancerförekomst och dos-resons analyser av en kohort med hemangiompatienter som exponeras med joniserande strålning som barn
  Kontakt: Erik Holmberg

 • Nationell standardisering av anatomiska strukturer vid strålbehandling för cancersjukdom. Samarbete med Umeå universitet, Karolinska Universitetssjukhuset samt avdelningen för Strålmedicin och Tillämpade vetenskaper vid Californias universitet i San Diego. Arbetet sker med styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för strålbehandling som referensgrupp.
  Kontakt: Caroline Olsson
 • Postoperativ uppföljning efter kirurugisk cancerbehandling med särkilt fokus på smärtutveckling – akut och kronisk. Samarbete med Avdelningen för Anestesi och Intensivvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Kontakt: Ann-Charlotte Waldenström Lundin
 • Prediktiv modelling av gap- och sväljningsssvårigheter samt röstproblem efter strålbehandling för tumörer i huvud-hals-området. I samarbete med avdelningarna för Öron-, näsa, och halssjukdomar, onkologi och Strålningsfysik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen för Medicinsk Fysik vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. 
  Kontakt: Caroline Olsson 
 • Prematurbörd och association till cervixdysplasi och behandling. I samarbete med Sahlgrenska akademin och Karolinska institutet.
  Kontakt: Björn Strander
 • PRODICA – Påverkan av kostvanor och individuella genetiska faktorer på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer. En randomiserad kostinterventionsstudie som undersöker påverkan av fytoöstrogener. 
  Kontakt: Maria Hedelin
 • Screen Fee - randomiserad studie för att värdera effekt av avgift vid screening för gynekologiskt cellprov. I samarbete med Närhälsan, VGR.
  Kontakt: Björn Strander
 • Screeningdeltagande och psykisk ohälsa - Cohortundersökning med data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention/Process (Cytburken). I samarbete med bland annat Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR och Socialmedicinska institutionen Sahlgrenska akademin.
  Kontakt: Björn Strander
 • Socioekonomiska och demografiska determinanter som associerade till deltagande i svenska cervixcancerprogrammet. I samarbete med Karolinska institutet, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet och Hälso och vårdvetenskapliga institutionen, Örebro universitet.
  Kontakt: Björn Strander

 • SWEPER-Delprojekt Semantisk Interoperabilitet –Tar fram nationellt semantiskt lexikon för kvalitetsregistren inom cancer. Även för vidare spridning till kvalitetsregister för andra diagnoser. Projekt bedrivs inom och finansieras av SWElife programmet.
  Kontakt: Ulf Lönqvist
 • Tidig upptäckt av cancer med alarmsymtom och allmänna symtom i primärvården – Populationsbaserad fall-kontroll studie om vilka tidiga symtom patienter med de vanligaste cancersjukdomarna söker för i primärvården året innan de får sin cancerdiagnos.
  Kontakt: Marcela Ewing
 • Tonåringar och unga vuxna canceröverlevare– För att unga vuxna som genomgått cancerbehandling ska kunna återgå till ett normalt liv med arbete, socialt liv, samliv och fungera som människa kan det finnas behov av rehabilitering. I denna studie vill vi undersöka hur behovet ser ut av rehabilitering för unga vuxna canceröverlevare baserat på vad patientgruppen själv ser som behov när det gäller sexualitet, samliv och psykosocial hälsa.
  Kontakt: Maria Olsson
 • Vårdkonsumtionsstudien – En registerstudie, utgående från ickemetastaserad bröstcancer, som jämför planerade vårdkontakter med faktiska inträffade vårdkontakter kopplade till bröstcancerdiagnosen, för att se eventuellt högre vårdbehov än förväntat. Även kostnader undersöks.
  Kontakt: Anna Genell, Katrín Gunnarsdóttir och Per Sjöli

Medarbetare

porträtt

Caroline Olsson

FoU-ansvarig, docent radiofysik

RCC Väst

porträtt

Thomas Björk-Eriksson

verksamhetschef, projektledare

RCC Väst

porträtt

Marcela Ewing

regional processägare tidig upptäckt, specialistläkare allmänmedicin och onkologi, medicinsk rådgivare

RCC Väst

porträtt

Anna Genell

statistiker

RCC Väst

porträtt

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

porträtt

Maria Hedelin

forskare klinisk cancerepidemiologi, studierektor kliniska forskarskolan

RCC Väst

porträtt

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

porträtt

Jesper Lindberg

regional processägare strålbehandling, sjukhusfysiker, doktorand

RCC Väst

porträtt

Ulf Lönqvist

IT-förvaltning, projektledare

RCC Väst

porträtt

Per Sjöli

utvecklingsledare resursförbrukning

Västra Götalandsregionen

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare, forskare

RCC Väst

porträtt

Björn Strander

medicinsk rådgivare, gynekolog, forskare

RCC Väst

porträtt

Ann-Charlotte Waldenström Lundin

forskare, gynonkolog

RCC Väst


Faktaägare: Caroline Olsson, forskare radiofysik/onkologi, forskningssamordnare, RCC väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 21 februari 2019