Sektorsråd onkologi

I sektorsråd onkologi sitter verksamhetschefer från sjukhusen. Rådet är rådgivande till RCC Västs styrgrupp, verksamhetschefen och sjukhusens linjeorganisationer.

Sektorsråd onkologi ska arbeta för att RCC Väst ska kunna fullgöra sitt uppdrag och hjälpa till att föra ut kunskaper och information från RCC Väst till medicinska sektorsråd och lokal verksamhet. Inom ramen för sin rådgivande funktion ska sektorsråd onkologi:

  • överväga inom vilka områden vårdprogram bör tas fram/revideras och lämna förslag till åtgärder,
  • kontinuerligt följa vårdprocessarbetet, särskilt när det gäller redovisning av evidens, konsekvensanalys och uppföljning,
  • medverka till utvecklande återkoppling till linjeorganisationen,
  • lämna yttranden i olika frågor.

Ett av 16 medicinska sektorsråd

Sektorsråd onkologi är ett av 16 regionala medicinska sektorsråd i Västra Götalandsregionen. Deras uppgift är att tillföra sakkunskap till den politiska och administrativa ledningen i regionen. Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte – dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. Ansvaret för driften av sjukvårdsverksamhet ligger odelat på vårdenheterna. Sektorsråden arbetar kontinuerligt med att:

  • Verka för gemensamma indikationer för diagnostik, behandling och uppföljning
  • Verka för gemensamma grunder för prioriteringar inom vården
  • Värdera nya och befintliga medicinska metoder
  • Initiera och godkänna förslag till regionala vårdprogram
  • Verka för ett välfungerande samarbete mellan specialistvård, primärvård och kommunal sjukvård 
  • Sektorsråden arbetar dessutom med särskilda uppdrag, i första hand från hälso- och sjukvårdsdirektören men även från regiondirektören. 

Information  om sektorsråden på Vårdgivarwebben.

Kontakt

Johanna Svensson

onkolog, ordförande sektorsråd onkologi, verksamhetschef onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset