MENY
Till regionspecifikt innehåll

Samverkan med patient och närstående

RCC arbetar med konkreta åtgärder för att cancervården ska vidareutvecklas och bli bättre, tryggare, säkrare och mer effektiv. Målet är att patientens perspektiv ska genomlysa varje del av hälso- och sjukvården; från prevention till tidig upptäckt och vidare till bot eller livets slut.

Patient i samtal med läkarePatienter och närstående har en självklar rätt att vara med och utforma cancervården – såväl övergripande och långsiktigt som i samband med egen vård och behandling. Patientlagen, patientföreträdare, Min vårdplan och funktionen kontaktsjuksköterskor är viktiga beståndsdelar för att detta ska fungera.

Patientinflytande – kunskapsunderlag

RCC har gjort en genomgång av tillämpbara vetenskapliga sammanställningar och publikationer inom området patientmedverkan/samverkan. Arbetetet utgår från cancerstrategins mål om patienters delaktighet och inflytande. En genomgång har också gjorts av guider, principer och strategier från länder som har lång erfarenhet av patientinflytande och patientsamverkan. En förteckning av publikationer och guider återfinns i ett appendix längst bak i rapporten.
Kunskapsunderlag om patientsamverkan och patientinflytande (pdf, nytt fönster)

Guide för patientmedverkan i kvalitetsregisterarbetet

SKLs kansli för nationella kvalitetsregister har utarbetat en guide för hur man kan öka patientperspektivet i registerarbetet. Särskilt fokus ligger på patientföreträdares medverkan i styrgruppsarbetet eller i andra grupperingar, som hör till ett kvalitetsregister. Guiden kan användas av både patientföreträdare och av andra i registrets styrgrupp.
Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete (pdf, nytt fönster)

Patientenkäter i kvalitetsregister

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cancerkompisar

Cancerkompisar är en ideell organisation som driver www.cancerkompisar.se – en förmedlingstjänst där anhöriga till cancerdrabbade får kontakt med andra i samma situation. Förmedlingstjänsten är öppen och gratis för alla från 13 år och uppåt.

RCC Syd är samverkanspartner med Cancerkompisar i ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla, pröva, genomföra och utvärdera en samverkan kring barn och unga som är anhöriga till en cancersjuk. Fokus ligger på hur Cancerkompisars matchning kan möjliggöra flexibla kontaktytor i regionen mellan unga anhöriga. En förmedlingstjänst med kontakter där alla anhöriga/närstående till cancerdrabbade som behöver ska få en likasinnad att prata med men också ett digitaliserat och modernt forum för information och kunskap.
Cancerkompisar hjälper anhöriga till cancerdrabbade att få stöd, tröst och hopp genom att förmedla kontakter med andra i samma situation men fungerar också som en kontaktyta mellan anhöriga till cancerdrabbade och sjukvården. Syftet är att genom information och kunskap föra debatt, driva opinion och att skapa kännedom för att förbättra situationen för anhöriga till cancerdrabbade.
cancerkompisar

Patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståendemedverkan är ett av fundamenten i allt RCC Västs arbete. Vi arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: 

Läs mer om patient- och närståendemedverkan här. 
Läs mer om modeller och tankar bakom RCC Västs arbete här. 

Kontakt

porträtt

Anna Karevi Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst


Faktaägare:Arja Leppänen, processledare, jämlik vård och patientsamverkan
Gemensam information uppdaterad: 3 april 2019

Regional faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling, RCC Väst
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 3 april 2019