Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan i cancervården

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital form.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska och kurator samt till andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och beskrivningar av åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering
 • Information om sjukdomen
 • Patientens rehabiliteringsplan
 • Tydliggörande av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Tydlig information om den fortsatta uppföljningen
 • Information om vad som är viktigt för patienten att tänka på
 • En sammanfattning av vården som beskriver vad patienten har varit med om

Inom varje vårdprocess behöver riktlinjer utarbetas för hur registrering, upprättande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken.

Nationell Min vårdplan

RCC har under våren 2020 påbörjat ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan, per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

Nationell Min vårdplan kommer att finnas tillgänglig och klar att använda successivt med start runt årsskiftet 2020/21, digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på cancercentrum.se.

Nationell patientinformation tas först fram för diagnoserna: tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer, peniscancer, bröstcancer, gynekologisk cancer, huvud- och halscancer, urinblåsecancer samt för tumörer i centrala nervsystemet.

Frågestund om nationell Min vårdplan

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.

Tid: 21 okt 15.30 - 16.00
Plats: Skype för företag
Målgrupp: Vårdanställda, beslutsfattare och IT-stöd inom vården

Ingen föranmälan krävs. 

Uppkoppling

Anslut till Skype-mötet       

Anslut via telefon

+46850521838 (Dial-in Number)    

I vissa fall behövs konferens-ID: 391787117

Frågestunder 2020

15.30 - 16.00

 • 9 september
 • 30 september
 • 21 oktober
 • 11 november
 • 2 december

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Samverkan
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Regional mall för Min vårdplan

Obeservera att Min vårdplan inte betraktas som en journalhandling. Sparas vårdplanen på enskild dator får ej patientens personnummer anges.

Regional Min vårdplan skrivbar 170203 (pdf)

Astrid Isoz

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Broschyr om Min vårdplan och aktiva överlämningar

I informationsmaterialet "Stöd för dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten" kan du läsa mer om Min Vårdplan och aktiva överlämningar. Broschren riktar sig till dig som arbetar i teamet runt cancerpatienten eller är chef inom cancervården och innehåller utvalda generiska texter från de nationella vårdprogrammen.   

Läs mer och ladda ner broschyren här. 

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst