Patient- och närståenderådet

Enligt Socialdepartementet ska RCC engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling. Ett krav är att företrädare för cancerpatienter och närstående finns företrädda inom RCC:s organisation i beslutande och rådgivande organ.

RCC:s patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Rådet ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen. Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Broschyr med gemensamma önskemål till vården

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål, som alla råd har valt att ställa sig bakom.
Läs mer och beställ här.


Regionalt innehåll


Patient- och närståenderådet i Västra sjukvårdsregionen

Patient- och närståenderådet (PNR) är ett fristående råd knutet till Regionalt cancercentrum väst. Vi arbetar för att patienters och närståendes perspektiv ska genomsyra förbättringsarbeten och för att stärka patientens ställning i cancervården.

Detta gör vi dels genom att vara stöd och remissinstans till Regionalt cancercentrum väst och dels genom att driva egna frågor och projekt. Alla som deltar i rådet har, eller har haft cancer, eller är närstående till någon som har, eller har haft cancer. Företrädarna representerar sina egna erfarenheter, tankar och känslor - inte någon speciell tumördiagnos eller patientförening. Gruppen leds av av processledare Ingrid Kössler med processtöd av Jessica Mellquist, utvecklingsledare RCC Väst. Rådet träffas en heldag varannan månad och samtliga deltagare får arvode och reseersättning. 

Aktuellt arbete

  • Vi har frågat politiker om framtidens cancervård. Ett brev med utvalda frågor skickades till Västra Götalandsregionens och riksdagens politiker. Vi vill veta vilka partier som ställer sig bakom våra förbättringsförslag för framtidens cancervård.
  • Vi har tagit fram skriften Så vill vi ha det – patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.
  • Vi har gjort studiebesök vid stödcenter för cancerpatienter och närstående i Danmark och England och arbetar nu för uppförande av liknande centrum i Västra Götalandsregionen. 
  • Vi har besökt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen vid två tillfällen för att uppmärksamma dem på särskilt viktiga frågor.

Läs mer om Patient- och närståenderådet här. 

 


Faktaägare: Arja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - GotlandArja Leppänen, Processledare, RCC Stockholm - Gotland
Gemensam information uppdaterad: 17 april 2018

Regional faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 21 september 2018

Regionalt