Cancerstudier i Sverige

Cancerstudier i Sverige är ett nationellt register över pågående kliniska studier inom cancervården. Endast studier där det pågår rekrytering av patienter finns med i registret. Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare. Registret uppdateras kontinuerligt.

Hitta studier utifrån cancertyp, sjukhus, eller ord i svensk studietitel

Ange sökord i nedanstående fält. För varje ifyllt sökord avgränsas sökresultatet.

Totalt finns 140 st studier i registret.

Cancerform Svensk titel Sjukhus
LARCT-US / Fas II-studie av kort strålningsterapi följt av preoperativ kemoterapi och kirurgi hos patienter med hög risk för återfall i rektal cancer Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro Visa
BEMP / Bedömning av akuta biverkningar av 14-14,5 Gy HDR brachyterapi i kombination med hypofraktionerad strålbehandling av yttre strålning (3 Gy x 14) vid behandling av lokaliserad prostatacancer med en liten yttre strålmarginal på 3 mm och realtidstidspositionering randomiserad studie jämförande två olika övergripande behandlingstider. Universitetssjukhuset Örebro Visa
SECOMBIT / En randomiserad prospektstudie av fas II med tre behandlingsarmar för att värdera det bästa sekventiella tillvägagångssättet med kombinerad immunterapi (ipilimumab/nivolumab) och kombinerad terapi med målinriktade cancerläkemedel (LGX818/MEK162) hos patienter med metastaserande melanom och BRAF-mutation Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Illuminate / En randomiserad fas III studie av IMO-2125 med Ipilimumab jämfört med endast ipilimumab hos patienter med anti-PD1-resistent Melanom Karolinska Universitetssjukhuset Visa
OPINION / En fas IIIb-, enarmad, öppen, multicenterstudie av underhållsbehandling med Olaparib som monoterapi för platinakänsliga patienter med återfall av ej ärftlig muterad äggstockscancer av typ BRCA, med full eller partiell respons efter platinabaserad kemoterapi Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
BGB-3111-304 / An International, Phase 3, Open-label, Randomized Study of BGB-3111 Compared with Bendamustine plus Rituximab in Patients with Previously Untreated Chronic Lymphocytic Leukemia or Small Lymphocytic Lymphoma Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Act-On-Me / Precistionsmedicin för nya behandlingar vid avancerad cancer i urinblåsa, njure och prostata Karolinska Universitetssjukhuset Visa
S-RAMP / A randomized controlled trial comparing Radical prostatectomy plus neoadjuvant hormones with Androgen deprivation therapy alone in the Management of men with Pauci-metastatic Prostate cancer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
TRUST / Jämförande multicenterstudie mellan primärkirurgi och fördröjd primärkirurgi vid spridd ovarialcancer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
AZ-ODIN-PET / An Open-label Positron Emission Tomography (PET) Study to Determine Brain Exposure of Osimertinib after Intravenous Microdose Administration of [11C] osimertinib and Therapeutic Oral Doses of Osimertinib to Patients with EGFR Mutated Non-Small Lung Cancer and Brain Metastases Karolinska Universitetssjukhuset Visa
SCAN-B / SCAN-B: The Sweden Cancerome Analysis Network - Breast Initiative. Skånes Universitetssjukhus, Kristianstad Centralsjukhus, Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Blekinge sjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Visa
PEMDAC / PEMDAC-studien. Kombinationsbehandling med Pembrolizumab och Entinostat för metastaserad ögonmelanom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Affibody-3 / ABY-025-MI301 Akademiska Sjukhuset Visa
Genmab GCT1015-04 / En enarmad, internationell multicenterstudie av Tisotumab Vedotin (HuMax®-TF-ADC) av tidigare behandlad, återkommande eller metastatisk livmoderhalscancer. Skånes Universitetssjukhus Visa
EMBRACE-II / Bildstyrd intensitetsmodulerad extern strålbehandling och MR-baserad anpassad brachyterapi vid lokalt avancerad livmoderhalscancer. Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
17-BI-1206-02 / En klinisk fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och tolerans samt PK profil för BI-1206 vid kombinations behandling med Rituximab hos patienter med B-cellsymfom som har fått återfall eller är okänsliga för Rituximab. Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
CA224-047 / En randomiserad, dubbelblind fas2/3 studie med relatlimab i kombination med nivolumab jämfört med enbart nivolumab hos patienter med tidigare obehandlad metastaserad melanomsjukdom. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
KEYNOTE 789 / En dubbelblindad randomiserad fas III-studie av pemetrexed och platinumcytostatika med eller utan tillägg av pembrolizumab (MK-3475) hos patienter med EGFR-muterad metastaserande icke-småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus Visa
CAT-studien / CAT-studien ett nytt EORTC QLQ-C30 Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PAC203 / En öppen, randomiserad fas 2-studie för att fastställa lämplig dos pacritinib hos patienter med trombocytopeni och primär myelofibros, sekundär myelofibros efter polycytemia vera, eller sekundär myelofibros efter essentiell trombocytopeni, som tidigare behandlats med ruxolitinib. Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
TULIP / SYD985.002, version 2.0 Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus Visa
RepoMed / En klinisk studie för att utvärdera säkerhet och effekt av mebendazol med individanpassad dosering hos patienter med avancerad cancer utgången från mag-tarmkanalen eller med okänt ursprung - RepoMeb. Akademiska Sjukhuset Visa
CAR-19 / Klinisk prövning med CAR T celler för behandling av B cells lymfom eller leukemi Akademiska Sjukhuset Visa
Hovon 141 / Vision-studien Akademiska Sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Linköpings universitetssjukhus, Sunderby sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
B-701-U21 / En studie för att jämföra effekten av B-701 plus Docetaxel med effekten av placebo plus Docetaxel vid behandling av patienter, med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer, som fått återfall efter, eller som inte svarar på, standardbehandling. Akademiska Sjukhuset Visa
IMagyn050 / En fas III, randomiserad multicenterstudie av Atezolizumab jämfört med placebo administrerat i kombination med Paklitaxel, Karboplatin och Bevacizumab till patienter med nydiagnostiserad ovarialcancer, tubarcancer eller primär peritonealcancer i stadium III eller stadium IV. Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
CPKC412A2408 / En öppen, fas 3B multicenterstudie för att utvärdera säkerhet och effekt av behandling med midostaurin (PKC412) hos patienter som är 18 år eller äldre med nyligen diagnostiserad FLT3-muterad akut myeloisk leukemi och som är lämpliga för 7+3 eller 5+2 kemoterapi Akademiska Sjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus Borås Visa
LOKON002 / LOKON Akademiska Sjukhuset Visa
CA017-003 / En fas I/II studie av BMS-986205 kombinerat med nivolumab och ipililumab vid avancerade maligna tumörer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ENRICH / Enrich- en randomiserad multicenterstudie av kombinationen rituximab/ibrutinib jämfört med standard behandlingen rituximab/cytostatika för behandling av äldre (>60 år) som insjuknar i mantelcellslymfom Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus Visa
IMROZ / Randomiserad öppen multicenterstudie för att utvärdera kliniska fördelar med isatuximab (SAR650984) i kombination med bortezomib (Velcade), lenalidomid (Revlimid) och dexametason hos patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som ej är lämpade för transplantation. Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus Visa
CheckMate 908 / En fas 1b/2 studie av Nivolumab eller nivolumab i kombination med ipilimumab hos barn med höggradig hjärntumör Karolinska Universitetssjukhuset Visa
AURORA / AURORA: För att öka förståelsen av molekylära förändringar vid metastatisk bröstcancer (Aiming to Understand the Molecular Aberrations in Metastatic Breast Cancer). Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Akademiska Sjukhuset Visa
MonarchE / En randomiserad öppen fas 3 studie av abemaciklib i kombination med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvantendokrin standardbehandling hos patienter i tidigt stadium med högrisk, körtelpositiv, hormonreceptorpositiv, HER-2negativ bröstcancer Norrlands universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus Visa
TAHOE _ M16 289 / En öppen, multicenter, fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine jämfört med Topotekan i 2:a linjen hos patienter med avancerad eller metastaserad småcellig lungcancer med hög nivå av DLL-3-protein, som försämras under eller efter första linjens platinumbaserad kemoterapi (Tahoe). Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ADAURA / En dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas III-multicenterstudie för att bedöma effekt och säkerhet av AZD9291 jämfört med placebo hos patienter med icke-småcellig lungcancer i stadium IB–IIIA som är positiv för EGFR-mutation efter fullständig resektion med eller utan adjuvant cytostatikabehandling (ADAURA) Linköpings universitetssjukhus Visa
Asteroid / Adjuvant durvalumab efter stereotaktiskt strålbehandling för stadium I icke-småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus Visa
BOLD-1 / En randomiserad fas 3-studie med 2 armar: (A) Trastuzumab i kombination med Docetaxel och Pertuzumab (TPD) följt av 3 cykler med cytostatika jämfört med (B) dagens standardbehandling för att förhindra återfall av HER2-positiv bröstcancer. Akademiska Sjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Västmanlands sjukhus, Västerås, Centrallasarettet Växjö, Gävle sjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PRODAT / En icke-interventions- och multicenterstudie med primär data insamling för kombinationen Dabrafenib och Trametinib vid behandling av malignt melanom Universitetssjukhuset Örebro, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna Visa
CheckMate 901, CA209-901 / En fas 3, oblindad, randomiserad studie med Nivolumab kombinerat med Ipilimumab, eller med standardbehandling, jämfört med standarbehandling hos patienter med tidigare inoperabelt obehandlat eller metastaserat urotelialt carcinom. Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Skånes Universitetssjukhus Visa
SECAR I / En studie av maximalt tolerabel dos av natriumselenit till patienter med avancerad cancer. En fas 1 studie med kontinuerlig behandling. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
DASTOP 2 / Prospektiv multicenterstudie på ett andra stoppförsök med TKI-hämmare vid kronisk myeloisk leukemi Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
Artemids CC-4047-MM-015 / Icke interventions-studie av relapserade och refraktära patienter med myelom som behandlas med pomalidomid och som fått minst två tidigare behandlingar (inklusive lenalidomid och bortezomib) Norrlands universitetssjukhus Visa
NMSG 20/13 / Fas II-studie av Carfilzomib-Cyklofosfamid-Dexametason och högdos Melfalan följt av randomisering mellan observation eller underhåll med Carfilzomib och Dexametason hos patienter med relapserat myelom efter högdosbehandling Norrlands universitetssjukhus Visa
MERU _ M16-298 / En randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad fas 3-studie av Rovalpituzumab Tesirine som underhållsbehandling efter första linjens platinumbaserad kemoterapi hos patienter med utbredd småcellig lungcancer. Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
DurSab / En fas I studie om durvalumab och stereotaktisk strålterapi som underhållsbehandling i patienter med metastaserande icke småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PASIPHAE / En prospektiv randomiserad fas II multicenterstudie med palbociclib och fulvestrant jämfört med kapecitabin vid behandling av hormonreceptorpositiv och human epidermal tillväxtfaktor 2 negativ (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer med bevisad endokrin resistens. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
GLAG / GAG (Glukosaminoglykan) profil i blod och urin - en ny potentiell biomarkör för NSCLC (icke småcellig lungcancer). Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Panorama 3, CLBH589D2222 / En multicenter, randomiserad, öppen fas II-studie för att undersöka säkerhet och effekt av tre olika doser av oralt panobinostat i kombination med subkutant bortezomib och oralt dexametason hos patienter med återfall eller refraktärt återfall av multipelt myelom som har fått behandling med immunoterapi. Skånes Universitetssjukhus, Sunderby sjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
PreFer (preserve fertility) / Fertilitetsbevarande kirurgi hos unga kvinnor med gynekologisk cancer. Onkologiska resultat, bevarad fertilitet samt psykologiska och livskvalitetsaspekter. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Quazar AZA-MDS-003 / En fas III multicenter, randomiserad, dubbelblind studie med syfte att jämföra effekt och säkerhet av bästa understödjande vård i kombination med antingen oralt azacitadine eller placebo för patienter med transfusionsberoende anemi, och trombocytopeni orsakad IPSS låg och INT-1 risk myelodysplastiskt syndrom. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Exelixis XL184-401 / En randomiserad, dubbelblind studie för att utvärdera effektiviteten och säkerheten för cabozantinib (XL184), 60 mg/d jämfört med 140 mg/dag på patienter med progressiv, metastaserande medullär thyroideacancer Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
TRIM / En prospektiv randomiserad uppföljningsstudie för att utvärdera värdet av radiologiska undersökningar som tillägg till kliniska kontroller efter radikal kirurgi av malignt melanom i stadium IIb-c och stadium III Akademiska Sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Sundsvalls sjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Gävle sjukhus, Uddevalla sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Västmanlands sjukhus, Västerås, Falun, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Visby Lasarett Visa
DIRECT-studien / Disfulfiram som tillägg till cellgiftsbehandling vid recidiv av glioblastom; en randomiserad, kontrollerad studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Universitetssjukhuset Örebro Visa
Auto-Lymfom / Auto-Lymfom Akademiska Sjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Skånes Universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus Visa
SAKK 35/14 / SAKK 35/14 Karolinska Universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus Visa
CompLEEment-1 / CompLEEment-1 Centrallasarettet Växjö, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus Visa
ILIAD / En Fas-II studie av idelalisib hos patienter med diffust storcelligt B-cellslymfom där patienten återfallit, eller där sjukdomen blivit behandlingsrefraktär. Skånes Universitetssjukhus, Hallands sjukhus Halmstad, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus Visa
PROfound / En fas III, öppen, randomiserad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av Olaprib (Lynparza) jämfört mot Enzalutamid eller Abirateron hos män med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer som inte svarat på tidigare behandling med nya hormonläkemedel (NHA) och har HRR mutationer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
CV006-studien / CV006-studien. En öppen, randomiserad fas II-studie för att utvärdera effekt och säkerhet av ALECSAT-behandling som en tilläggsbehandling till strålbehandling och Temozolomid hos patienter med nydiagnosticerad glioblastom Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
GEOMETRY-mono (CINC280A2201) / En fas II, multicenterstudie med den orala cMET hämmaren INC280 hos vuxna patienter med EGFR wt, avancerad icke-småcellig lungcancer. Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
INSPIRE_04-30 / En internationell randomiserad kontrollerad fas III- studie med Rigosertib alternativt en annan behandling som bestäms av studieläkare för patienter med myelodysplastiskt syndrom som tidigare sviktat vid behandling med hypometylerande agens Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
CheckMate 602, CA209-602 / En öppen randomiserad fas III studie av kombinationer av Nivolumab, Elotuzumab, Pomalidomid och Dexametason i recidiverande och refraktärt multipelt myelom (rrMM) Karolinska Universitetssjukhuset Visa
PALLAS / En randomiserad fas III-prövning av palbociclib tillsammans med adjuvant endokrin standardbehandling jämfört med enbart adjuvant endokrin standardbehandling av tidig bröstcancer som är hormonreceptorpositiv och negativ avseende human epidermal tillväxtfaktor 2 (HR+/HER2-). Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Akademiska Sjukhuset Visa
CheckMate 714, CA209-714 / En randomiserad, dubbelblind fas 2-studie av nivolumab i kombination med ipilimumab jämfört med nivolumab i kombination med placebo vid återkommande eller metastaterande skivepitelcancer i huvud och hals Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PREBEN / PREBEN – en fas I/II studie vid recidiv av aggressiva B- eller T-cellslymfom. Skånes Universitetssjukhus Visa
Solar-1 / Solar-1 Västmanlands sjukhus, Västerås Visa
KEYNOTE-057 / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med ytlig blåscancer Akademiska Sjukhuset Visa
MASTIFF / MTH1-inhibering med Karonudib för patienter med spridd cancersjukdom. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
MARS / MARS. En randomiserad fas III-studie med tillägg av strålbehandling till standard cytostatikabehandling vid stadium IV, icke småcellig lungcancer. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Universitetssjukhuset Örebro, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Näl Trollhättan, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Ystad lasarett, Centrallasarettet Växjö, Centralsjukhuset Karlstad Visa
KEYNOTE-051 / En fas I/II-studie med pembrolizumab (MK-3475) hos barn med avancerat malignt melanom eller avancerad PD-L1-positiv solid tumör eller lymfom som fått återfall eller som inte svarat på behandling Skånes Universitetssjukhus Visa
ALT GIST / ALT GIST: En randomiserad fas II-studie av imatinib givet växelvis med regorafenib jämfört med enbart imatinib som primärbehandling för patienter med avancerad gastrointestinal stromatumör (GIST). Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
PODEC / Pre-Operativ Diagnostik av EndometrieCancer Sahlgrenska universitetssjukhuset, Hallands sjukhus Varberg, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Skaraborgs sjukhus Skövde Visa
LUME BioNIS / En icke-interventions biomarkörstudie på patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) av adenocarcinomtyp som påbörjar behandling med Vargatef® (nintedanib) enligt godkänd indikation. Linköpings universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Gävle sjukhus Visa
PROPER / Individualiserad strålbehandling av återfall efter operation för prostatacancer, baserad på PSA-utveckling och avancerad bildteknik. Skånes Universitetssjukhus Visa
CheckMate 274, CA209-274 / En fas 3, randomiserad, dubbelblind multicenterstudie av nivolumab jämfört med placebo hos patienter med invasivt urotelialt carcinom som löper stor risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus Visa
SPCG-17, PCASTT / När aktiv monitorering bör övergå i botande behandling hos män med prostatacancer: Skandinaviska prostatacancergruppens studie nummer 17 (SPCG-17) Akademiska Sjukhuset, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Östersunds sjukhus Visa
TRIANGLE / Autolog stamcellstransplantation (ASCT) efter induktionsbehandling innehållande rituximab/ibrutinib/Ara-C för patienter Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
Livskvalitet för patienter med malignt melanom / Livskvalitet för patienter med malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
SWEA-studien / SWEA-studien - Utvvidgad genetisk analys vid misstänkt ärftlig bröstcancer Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset Visa
PRO-CNS / Protonstrålbehandling av primära tumörer i centrala nervsystemet hos vuxna - en prospektiv svensk multicenter-studie Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Nordic 8 / Cytostatikabehandling vid potentiellt resektabel metastaserad colorektalcancer med viltyp KRAS och BRAF: alternerande cytostatika med cetuximab, en randomiserad fas II-studie. Akademiska Sjukhuset, Falun, Mora lasarett, Södersjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
TestisCAB / Cabazitaxel mot cisplatinresistent testikelcancer Akademiska Sjukhuset Visa
MelMarT / En fas III, multinationell, multicenter, randomiserad, kontrollerad klinisk prövning som jämför 1cm mot 2cm utvidgad excisionsmarginal för patienter med primärt kutant malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Cirkulerande tumör DNA / Cirkulerande tumör DNA i blodplasma som biomarkör för cancer Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom / Tumörfaktorers betydelse vid behandling av malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) / Minimalinvasiv Isolerad Hyperterm Perfusion (MI-ILP) Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom / Analys av exosomer i samband med isolerad hyperterm perfusion för behandling av metastaserande malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom / Immunologiska effekter vid behandling av metastaser från malignt melanom Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
IOBT kohortstudie / INTRAOPERATIV STRÅLBEHANDLING VID BRÖSTBEVARANDE BEHANDLING AV TIDIG BRÖSTCANCER Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukhuset Örebro Visa
PhysSurg-B / En randomiserad kontrollerad studie av hur fysisk aktivitet påverkar återhämtningen efter bröstcancerkirurgi Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
CheckMate 451, CA209-451 / En randomiserad, multicenter, dubbelblind, fas 3-studie av nivolumab, nivolumab i kombination med ipilimumab eller placebo som underhållsbehandling av patienter med utbredd småcellig lungcancer (ED-SCLC) efter avslutad platinabaserad första linjens kemoterapi Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Visa
MISTRAL / Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtel cancer. En dubbelblindad placebokontrollerad multicenter studie som undersöker om överlevnad och livskvalitét kan förbättras.(MISTRAL är en förkortning för MIStleote TRiAL (mistleote=mistel; trial=studie)). Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås, Södersjukhuset Visa
DNA-PKinhib / En öppen fas 1a/1b-prövning av DNA-PK-hämmaren MSC2490484A i kombination med strålbehandling hos patienter med framskridna solida tumörer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
GALAHAD / En fas 2 studie av effekt och säkerhet av niraparib hos män med spridd prostatacancer och DNA-reparationsavvikelser Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus Visa
FANDANGO / En randomiserad fas II studie med nintedanib/placebo i kombination med standardbehandling paklitaxel/karboplatin hos patienter med avancerad eller återkommande livmodercancer. Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
ABC-SE / En klinisk prövning för att jämföra effekt och tolerabilitet av atorvastatin i tillägg till endokrin behandling med fokus på resistensmekanismer till endokrin behandling (fulvestrant / aromatashämmare) hos patienter med avancerad bröstcancer. Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Visa
MORRIS / Multimodal effektmonitorering av strålbehandling vid skivepitelcancer i huvud och hals, lunga, analkanal, matsrupe och livmoderhals - en förutsättning för personligt anpassad strålbehandling Norrlands universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
KEYNOTE-170 PMBCL och Richter (phase II) / En fas II studie där Pembrolizumab (MK-3475) ges till patienter med återfall av eller refraktärt primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom eller återfall eller refraktärt Richters syndrom Akademiska Sjukhuset Visa
MAVERRIC / Ablationsbehandling av operabla levermetastaser från grovtarmen Danderyds sjukhus Visa
PALAESTRA / Palliativ kort hypofraktionerad strålbehandling följt av cytostatika vid cancer i matstrupen eller övre magmunnen. Skånes Universitetssjukhus Visa
Phys-Can / Effekter av fysisk träning och beteendemedicinska strategier för att förebygga och minimera cancerrelaterad fatigue, förbättra livskvaliteten och sjukdomsutfall hos patienter med cancer Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Skånes Universitetssjukhus Visa
Mateo / Randomiserad kontrollerad prövning av underhållsbehandling med S-1 vid spridd magsäcks-/matstrupscancer. Skånes Universitetssjukhus, Mälarsjukhuset Eskilstuna Visa
NET_SIRT / Prospektiv randomiserad fas II studie där 90Y-radioembolisering jämförs med leverartärembolisering vad gäller effekt, toxicitet samt livskvalitet för patienter med levermetastaserad tunntarms-NET Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Iluminet / En multicenter fas-II studie utvärderande effektivitet och säkerhet av 177Lu-DOTA-TATE baserad på njur-dosimetri hos patienter med metastaserande neuroendokrina tumörer. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ET-NEC / Everolimus och temozolomid som första linjens behandling av avancerade gastro-entero-pankreatiskt neuroendokrint carcinom (G3) med Ki67 20-55%. Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset Visa
SPCG-15 / Primär kirurgi eller strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer - en öppen randomiserad klinisk studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Centrallasarettet Växjö, Helsingborg lasarett, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Norrlands universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Östersunds sjukhus, Falun, Skånes Universitetssjukhus Visa
TailorDose-II / Terapeutisk dosmonitorering (TDM) av frekvent använda cytostatika och dosregimer indikerade vid bröstcancer. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Male breast cancer study / Male breast cancer study. Klinisk och biologisk karakterisering av manlig bröstcancer: en internationell EORTC, BIG, TBCRC och BCG intergrupp studie. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping Visa
Breast cancer in Pregnancy / Breast cancer in Pregnancy. Diagnostik och terapi av bröstcancer under graviditet – en registerstudie inom Svensk Bröstonkologisk Förening i samarbete med den Tyska Bröstcancer Gruppen (German Breast Group; GBG-29) och Breast International Griop; BIG 2-03 Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Sundsvalls sjukhus Visa
Micro RNA/CTC / Micro RNA/CTC. Cirkulerande tumörceller och mikroRNA som möjliga prediktiva faktorer för behandling a patienter med återfall av bröstcancer – en klinisk studie med utvärdering av patienternas livskvalitét Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-181 / MK-3475_En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med behandlande läkares val av standardbehandling vid återfall av matstrupscancer efter första linjens behandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
Scandium-studien / Scandium-studien. Isolerad hyperterm leverperfusion som behandling av levermetastaser från uvealt melanom – en randomiserad kontrollerad studie Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus Visa
NEAPE_Nordic Extended Abdominoperineal Excision study / Randomiserad studie för bästa rekonstruktion av bäckenbotten vid operation för avancerad cancer i ändtarmen_NEAPE Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Västmanlands sjukhus, Västerås, Sunderby sjukhus, Östersunds sjukhus Visa
NTproBNP / NTproBNP-studien. Prospektiv studie av NT-proBNP som markör för upptäckt av hjärtpåverkan vid behandling med trastuzumab (Herceptin ®) vid bröstcancerbehandling. Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ENGOT OV-23/EWOC-1 / EWOC-1, en multicenter, randomisesrad fas II studie med karboplatin +/- paclitaxel till sköra äldre kvinnor med avancerad ovarialcancer. Linköpings universitetssjukhus Visa
GRACE / En klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet av kontinuerlig behandling med Avastin före och efter återfall med kemoterapi i äldre patienter med tjock och ändtarmscancer Linköpings universitetssjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde Visa
ALASCCA / En randomiserad dubbelblindad, placebo-kontrollerad studie med ASA behandling hos patienter med tjock- och ändtarmscancer med mutation i P13K-signaleringsväg. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sunderby sjukhus, Linköpings universitetssjukhus, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Västmanlands sjukhus, Västerås, Falun, Danderyds sjukhus, Ersta sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Mora lasarett, Sundsvalls sjukhus, Skaraborgs sjukhus, St:Görans sjukhus, Blekinge sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
ABC-studien / ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Gävle sjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Sundsvalls sjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås Visa
SSGXXII / Tre jämfört med fem års adjuvant behandling med imatinib till patienter med operabel GIST med hög risk för återfall. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus Visa
LUME-Meso / Nintedanib-mesoteliom - En dubbelblindad, randomiserad, fas II/III studie med nintedanib i kombination med cytostatika (följt av fortsatt nintedanib monoterapi) jämfört med placebo i kombination med cytostatika (följt av fortsatt placebo monoterapi) för behandling av patienter med malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) som inte kan opereras. Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Akademiska Sjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
KEYNOTE-204 / MK 3475_En öppen randomiserad fas III studie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med brentuximab vedotin för behandling av patienter med återfall av eller refraktärt klassiskt Hodgkins lymfom Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
KEYNOTE-048 / MK-3475-048. En randomiserad multicenterstudie där Pembrolizumab (MK-3475) jämförs med standardbehandling hos patienter med huvud- och halscancer Akademiska Sjukhuset Visa
HOVON 132 AML / HOVON 132 AML Fas-3 studie med en inledande dos-selektionsfas för att undersöka värdet av lenalidomid givet i tillägg till standard induktionskemoterapi, samt som post-remissionsbehandling, hos patienter 18-65 år med endera nyupptäckt akut myeloisk leukemi (AML) eller högrisk-MDS Akademiska Sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Visa
LYMRIT-37-01 / Fas1-2studie med Lutetium-177 radioaktivt märkt antikropp mot B-cellsmarkören CD37 på patienter med återfall av B-cellslymfom Norrlands universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus Visa
SenoMic / Överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinelnode som inte genomgår komplettterande axillutrymning- en nationell kohortstudie Karolinska Universitetssjukhuset, St:Görans sjukhus, Skånes Universitetssjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Västmanlands sjukhus, Västerås, Helsingborg lasarett, Västerviks sjukhus, Södersjukhuset, Sundsvalls sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro Visa
B-CAP / Brentuximab vedotin eller B-CAP för behandling av äldre med nydiagnostiserat klassiskt Hodgkin lymfom Akademiska Sjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus Visa
IM-201 / MERECA_En öppen, randomiserad, kontrollerad, multicenter, fas II-studie där man utvärderar säkerhet och effektivitet av intratumoralt administrerad Intuvax före nefrektomi följt av Sunitinib efter nefrektomi, i jämförelse med Sunitinib efter nefrektomi hos patienter med metastaserad njurcancer. Norrlands universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset Visa
ICi PCRB / Immunologiska förändringar hos patienter med prostatacancer som behandlas med brachyterapi. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
IP-OV / Carboplatin i bukhålan efter operation för äggstockscancer - en genomförbarhets studie under svenska förhållanden. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
ENGOT / En fas III studie som jämför postoperativ cytostatikabehandling vid stadium I-II endometriecancer med medel till hög risk för återfall. En ENGOT-EN2-DGCG studie. Karolinska Universitetssjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus Visa
OlympiA / En randomiserad dubbelblind fas III studie för att utvärdera olaparibs effekt och säkerhet i jämförelse med placebo när det ges som adjuvant behandling till patienter med BRCA1/2 mutation och HER2 negativ primär bröstcancer som avslutat lokal behandling och kemoterapi. Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Norrlands universitetssjukhus, Södersjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Linköpings universitetssjukhus Visa
Picc-Pac / En tvärvetenskaplig randomiserad kontrollerad studie av komplikationer, material slitage, personal- och patientperspektiv , och hälsoekonomi . Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset Visa
REPAC / Rehabiliteringsbehov för patienter med adjuvant cytostatikabehandling Östersunds sjukhus, Sunderby sjukhus Visa
Artforce-Head/Neck / Artforce-Head/Neck-studien, Adaptiv och innovativ strålterapi för förbättrad behandling av lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud hals området. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
Lasertermia-studien / Lasertermia-studien, Explorativ studie på immunstimulerande laser termoterapi på malignt melanom Karolinska Universitetssjukhuset Visa
MAT-02 / En fas 1 -studie med syfte att utvärdera säkerhet, genomförbarhet och immunologisk respons vid behandling av metastaserande malignt melanom med adoptiva T-celler med eller utan dendritiska celler. Karolinska Universitetssjukhuset Visa
SENOMAC / Axillkirurgi vid makrometastas i sentinel node Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Norrlands universitetssjukhus, Västmanlands sjukhus, Västerås, St:Görans sjukhus, Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset, Linköpings universitetssjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Helsingborg lasarett, Blekinge sjukhus, Skaraborgs sjukhus Skövde, Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad, Uddevalla sjukhus, Länssjukhuset Kalmar, Västerviks sjukhus, Gävle sjukhus, Sundsvalls sjukhus, Centrallasarettet Växjö, Mälarsjukhuset Eskilstuna, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, Kristianstad Centralsjukhus Visa
PREDIX LumB / Effekten av medicinsk behandling av bröstcancer med aggressiv tillväxtprofil alternativt långsam tillväxt med lymfkörtelmetaser före operation. Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, St:Görans sjukhus Visa
FLT-PET/MR / Utvärdering av PET/MR och avancerade MR-tekniker för utveckling av tidiga biomarkörer för behandlingseffekt vid maligna tumörer Norrlands universitetssjukhus Visa

Sidan uppdaterad: 6 november 2018