Utbildningar

Regionalt centrum väst driver eller är är engagerad i fyra olika utbildningar. De riktar sig till dig som är sjuksköterska, undersköterska eller läkare och ges i samarbete med bland annat Göteborgs universitet, Lunds universitet, Chalmers och Regionalt cancercentrum syd.

Cytostatikakörkort

En internetbaserad utbildning med avslutande kurssammankomst som ger sjuksköterskor och undersköterskor kunskaper om cytostatika och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.
Läs mer om kursen.

Klinisk forskarskola (30 hp)

Utbildingen fokuserar på klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodi. Den innehåller fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.
Läs mer om forskarskolan.

Uppdragsutbildning för kuratorer i cancervården (30 hp)

Ges på kvartsfart under två år och innefattar kurserna Socialt arbete inom cancervården och Förbättringskunskap. Syftet med utbildningen är att stärka kuratorers kompetens i mötet med patienter som har cancer och deras närstående.
Läs mer om utbildningen

Utbildning för läkare i att lämna svåra besked

Palliativt centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder en kurs för läkare som möter patienter med allvarlig sjukdom och patienter i palliativ vård. Kursen, De nödvändiga samtalen, ges i samarbete med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund.
Läs mer om utbildningen.

Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Ges på halvfart under ett och ett halvt år och innefattar kurserna Allmän onkologi, kontaktsjuksköterskan i cancervården och förbättringskunskap. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård.
Läs mer om utbildningen.

Webbutbildning i allmän palliativ vård

Regionalt cancercentrum väst har tagit fram en webbutbildning i allmän palliativ vård på uppdrag av Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Utbildningen vänder sig till all personal som möter svårt sjuka och döende inom vård och omsorg i regionen, kommunerna samt privata vårdgivare i Västra Götaland. Utbildningen är cirka 4,5 timmar lång och kan genomföras i etapper.
Läs mer om webbutbildningen här. 

Faktaägare: Thomas Björk-Eriksson, verksamhetschef RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 11 juli 2017