Till regionspecifikt innehåll

Cancerläkemedel

RCC arbetar för att alla cancerpatienter i landet ska få en jämlik läkemedelsbehandling.

LäkemedelLäkemedelsområdet som helhet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. Därför samverkar alla regioner med myndigheter, industrin och kliniska experter i ett nationellt ordnat införande.

Ordnat införande

Alla regioner har frivilligt anslutit sig till en nationell samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Modellen innebär även samverkan med läkemedelsföretagen och myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Målsättningen är en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. Värdefulla och hälsoekonomiskt motiverade läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål. 

Modellens fyra huvudfunktioner

 • Gemensam förhandlingsdelegation för ökad prispress
 • NT-rådet – ger vägledande rekommendation om nya terapier till alla  regioner
 • Livscykel – för kartläggning, förberedande av införande och uppföljning av nya läkemedel
 • Marknad – för strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan 

NAC – RCCs nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel

NAC-gruppen är stödjande till RCC i samverkan när det gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel.

Frågor om enskilda patienters läkemedelsbehandling

Kontakta behandlande läkare, 1177 Vårdguiden eller Läkemedelsupplysningen.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Biverkningshantering vid immunterapi i norra sjukvårdsregionen

Införandet av nya läkemedel

Det sjukvårdsregionala läkemedelsrådet består av två representanter från varje Norrlandsregion och arbetar för att uppnå enhetliga läkemedelsrekommendationer. Rådet genomför även olika utbildningsaktiviteter inom läkemedelsområdet.

Läkemedelsrådets Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL), tar ställning till evidensläget för nya läkemedelsbehandlingar, ger en kostnadsprognos och lämnar förslag på hur introduktion och uppföljning ska ske.

Norrlandsregionernas regionala läkemedelsråd (NRL)

Läkemedelsrådets Arbetsutskott för Regionalt Införande av nya Läkemedel (ARIL)

I processen ska hänsyn tas till både medicinska och hälsoekonomiska aspekter. En budgetdialog ska föras parallellt och påbörjas i ett tidigt skede.

Rutiner för införande av nya läkemedel i norra sjukvårdsregionen

Regional rekommendation från Region Stockholms läkemedelskommitté

Region Stockholms läkemedelskommitté rekommenderar med hjälp av dess expertgrupp för tumörsjukdomar sedan hur läkemedlet bör användas i Region Stockholm. Motsvarande sker i Gotland där deras expertorganisation utger en rekommendation.

Prioriteringarna av läkemedel ska även utgå från tre grundläggande etiska principer

 • Människovärdet

  Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
 • Behov och solidaritet

  Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
 • Kostnadseffektivitet

  Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. Kostnader för läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. 

Läs mer om Region Stockholms expertråd för läkemedel inom onkologi

Forskning

Läs studie som undersöker sambandet mellan enskilt ansvariga forskares finansiella band till producenter av läkemedel. 

Processledare

Sven-Åke Lööv

Processledare läkemedel

RCC Stockholm - Gotland

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen

Läkemedelsregimer, med flödesscheman och rekommendationer om dosreduktion, är ett hjälpmedel för personal som arbetar med cytostatikabehandlingar.

Läkemedelsregimer i Uppsala-Örebroregionen