Filmer från regional dag om standardiserade vårdförlopp

Filmade presentationer från den regionala dagen om standardiserade vårdförlopp i cancervården 2017. Dagen innehöll goda exempel och erfarenheter från vårdförlopp som implementerats under 2016 och dialog om standardiserade vårdförlopp som införs 2017.

Satsningen på standardiserade vårdförlopp

Projektledaren för införandet av Standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen, Nina Modig, presenterar satsningen på SVF, vad som väntar 2017 och resultat från Patient Reported Experience Measures-enkät.  

Organisation av standardiserade vårdförlopp i cancervården

Jonas Andersson ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Gunilla Gunnarsson ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan medverkar i en paneldebatt där det diskuteras hur standardiserade vårdförlopp i cancervården har organiserats på nationellt och regionalt plan. Diskussion förs också om hur vårdförloppen arbetas fram och hur justeringar av dem kommer gå till.  

Framgångsrik mätning och uppföljning av standardiserade vårdförlopp

Sara Ribacke från Koncernavdelningen Data och Analys presenterar hur mätning och uppföljning av standardiserade vårdförlopp i cancervården blir framgångsrik. 

Ett år med "One-stop hematuria clinic"

Jesper Swärd, specialist i urologi och processansvarig läkare för standardiserat vårdförlopp vid misstänkt cancer i urinblåsa och övre urinvägar, NU-sjukvården presenterar erfarenheterna från det första året med det framgångsrika konceptet ”One-stop hematuria clinic”.

Diagnostiska centra

Sofia Ekdahl, specialistläkare och lokal processledare Diagnostiska centra på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset berättar om vad Diagnostiska centra är, varför de finns och vilka patienter som kommer i kontakt med Diagnostiska centra. 

Utmaningar med många diagnoser i samma utredningsförlopp

Åsa Lénberg och Johanna Henell från ÖNH-kliniken NU-sjukvården delar med sig av sina erfarenheter kring utmaningar med många diagnoser i samma utredningsförlopp. Framgångsfaktorer så som nätverksträffar och koordinatorsfunktionen lyfts fram. 

Standardiserade vårdförlopp på Bild- och funktionsmedicin, Södra Älvsborgs Sjukhus

Markus Håkansson och Linda Kjellgren från Södra Älvsborgs sjukhus presenterar hur Bild- och funktionsmedicin planerar och har organiserat sig för att möta behoven från samtliga standardiserade vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp på radiologin, Skaraborgs Sjukhus

Els-Marie Raupach, överläkare på Skaraborgs Sjukhus Skövde presenterar de förutsättningar som krävs för att korta ledtiderna i radiologin. 

Identifikation av cancerpatienter i primärvården

Marcela Ewing, specialist allmänmedicin/onkologi och regional processägare tidig upptäckt, Regionalt cancercentrum väst och Marie Eckerlid, distriktsläkare Gamlestadstorgets vårdcentral Göteborg delar med sig av erfarenheter av standardiserade vårdförlopp i primärvården.